از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١

​​​​​​

 طرح


​​كد: 22305
نوع قانون: 8.طرح
عنوان: شرح‌خدمات‌طرح‌هاي هادي روستايي‌
تاريخ: ​
IsuDate: 
توضيحات: شرح‌خدمات‌طرح‌هاي هادي روستايي‌ 

تعريف‌طرح‌هادي‌روستايي‌ 
1 - 1 - تعريف طرح هادي روستايي 
طرح‌هادي‌روستايي‌براساس‌آيين‌نامه‌نحوه‌بررسي‌و تصويب‌طرح‌هاي‌توسعه‌و عمران‌محلي‌، ناحيه‌اي‌، منطقه‌اي‌و ملي‌و مقررات‌شهرسازي‌و معماري‌كشور مصوب‌‌/10/78 هيأت‌محترم وزيران عبارت‌است‌از: 
طرحي‌كه‌ضمن‌ساماندهي‌و اصلاح‌بافت‌موجود، ميزان‌و مكان‌گسترش‌آتي‌و نحوه‌استفاده‌از زمين‌براي‌عملكردهاي‌مختلف‌از قبيل‌مسكوني‌، توليدي‌، تجاري‌و كشاورزي‌و تأسيسات‌و تجهيزات‌و نيازمنديهاي‌عمومي‌روستايي‌را حسب‌مورد در قالب‌مصوبات‌طرحهاي‌ساماندهي‌فضا و سكونتگاههاي‌روستايي‌يا طرحهاي‌جامع‌ناحيه‌اي‌تعيين‌مي‌نمايد. 

1 - 2 - اهداف‌طرح‌هادي‌روستايي‌ 
براساس‌بند‌آيين‌نامه‌اجرايي‌ماده‌اساسنامه‌بنياد مسكن‌انقلاب‌اسلامي‌مصوب‌/9/66 مجلس‌شوراي‌اسلامي‌، اهداف‌طرح‌هاي‌هادي‌روستايي‌بشرح‌زير مي‌باشد: 
الف‌) ايجادزمينه‌توسعه‌وعمران‌‌روستاها باتوجه‌به‌شرايط‌فرهنگي‌، اقتصادي‌و اجتماعي‌. 
ب‌) تامين‌عادلانه‌امكانات‌از طريق‌ايجاد تسهيلات‌اجتماعي‌، توليدي‌و رفاهي‌. 
ج‌) هدايت‌وضعيت‌فيزيكي‌روستا. 
د ) ايجادتسهيلات لازم‌جهت بهبود مسكن‌روستاييان‌و خدمات‌محيط‌زيستي‌و عمومي‌. 

1 – 3 - اهداف‌تبعي‌طرح‌هاي‌مذكور نيز بدين‌شرح‌مي‌باشند: 
1 - 3 - 1 - بهبود كيفيت‌بافت‌روستا در چارچوب‌اقدامات‌پيش‌بيني‌شده‌در طرح‌و تلاش‌براي ايجاد فضاي‌مناسب‌تر سكونت‌و فعاليت‌در آن‌. 
1 - 3 - 2- ايجاد تناسب‌منطقي‌بين‌جمعيت‌و عملكردهاي‌مختلف‌مسكوني‌، توليدي‌و خدماتي‌مورد نياز در محيط‌روستا 
1 - 3 - 3 - كنترل ونظارت‌برروندتوسعه كالبدي‌روستا ازطريق‌برنامه‌ريزي‌و تعيين‌نحوه‌استفاده‌از زمين‌در محدوده‌بافت‌مسكوني‌موجود و پيشنهادي‌. 
1 - 3 - 4 - ايجادزمينه‌كاهش‌خطر سوانح‌طبيعي در روستا از طريق‌شناخت‌زمينه‌هاي‌سانحه‌خيزي‌و تمهيد اقدامات‌ايمن‌سازي‌و نظارت‌برساخت‌وساز در آنها. 
1 - 3 - 5 - ايجاد بستر لازم‌جهت‌فراهم‌شدن‌زمينه‌صدور سند مالكيت‌املاك‌واقع‌در ‌بافت‌مسكوني‌روستا 
مراحل‌تهيه‌طرح‌ 
مرحله‌اول‌: مطالعات‌پايه‌و تشخيص‌وضعيت‌موجود 
مرحله‌دوم‌: تحليل‌و استنتاج‌بررسيهاي وضع موجود و تدوين‌چشم‌اندازها 
مرحله‌سوم‌: تعيين‌و اولويت بندي پروژه‌هاي‌پيشنهادي‌و ارائه‌طرح‌هادي‌ 
مرحله‌اول‌: مطالعات‌پايه‌و تشخيص‌وضعيت‌موجود 
1 - پيشينه‌و زمينه‌ 
1 - 1 - بررسي‌اجمالي‌موقعيت‌سياسي‌و جغرافيايي‌روستا و پيشينه‌تاريخي‌آن‌ 
2 - 1 - بررسي طرحهاي فرا دست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحيه و طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) و استخراج نتايج زير : 
1-2-1-‌نقـش‌وجايگـاه‌روستا در طرح‌فـرادست‌(بعنـوان‌مركز مجموعـه‌، حـوزه‌، روستـاي‌مستقل‌و…). 
1-2-2- ارائه‌فهرست‌پيشنهادهاي‌طرحهاي‌مذكـور در مورد خدمات‌و امكانات‌پيشنهـادي‌براي روستا. 
1 – 3 – ارايه ديدگاه روستاييان شامل : 
1 - 3 - 1 - معرفي مسائل و مشكلات روستا از نظر ساكنين آن 
1 - 3 - 2 - معرفي و اولويت بندي پروژه‌هاي عمراني مورد نياز روستا كه به وسيله طرح هادي قابل رفع مي‌باشند. 

2 - شناسايي‌پايه‌ 
2 - 1 - شناسايي‌پايه‌در سطح‌حوزه نفوذ 
در اين قسمت از مطالعات اقدام به بررسي و شناخت آن بخش از مسائل حوزه نفوذ كه مرتبط با طرح هادي روستا هستند مي‌گردد. 
2 - 1 - 1 – بررسي‌وتعيين الگوي‌مراجعه‌خدماتي‌ومبادله‌كالا بين‌حوزه‌نفوذوروستاي مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات محلي و نتايج طرحهاي فرادست . 
2 - 1 - 2 - بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده و تلفيق اطلاعات‌طرحهاي‌فرادست‌مصوب واطلاعات مربوط به برداشت ميداني. 
2 - 1 - 3 - بررسي تحولات جمعيتي‌آباديهاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرحهاي فرادست و آخرين سرشماري جمعيتي صورت گرفته. 
2 - 1 - 4 - بررسي منابع عمده معيشت روستاهاي حوزه نفوذ براساس اطلاعات محلي و نتايج طرحهاي فرادست. 
2 – 2 – شناسايي پايه در سطح روستا 
2 - 2 - 1 - بررسي‌هاي محيطي 
2 - 2 - 1 - 1 - بررسي‌كليات‌ويژگيهاي‌محيطي‌روستا با استفاده‌از طرحها و اطلاعات‌موجود و نيز شناخت‌تفصيلي‌زمينه‌هاي‌اصلي‌و تأثيرگذار بر طرح‌هادي‌نظير توپوگرافي‌و قليم‌. 
2 - 2 - 1 - 2 - بررسي‌منابع‌تامين‌آب‌اعم‌ازآب‌شرب‌و كشاورزي‌‌وميزان‌آبدهي و تغييرات تغييرات‌تقريبي‌آن‌درطي‌‌دهه‌اخيربراساس‌‌اطلاعات‌محلي‌. 
2 - 2 - 1 - 3 - بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آبهاي سطحي و محل تخليه آن. 

2 - 2 - 2 - بررسيهاي‌اجتماعي‌‌ 
2 - 2 - 2 - 1 - بررسي‌تحولات‌جمعيتي‌روستا در دوره‌هاي‌مختلف‌سرشماري‌. 
2 - 2 - 2 - 2 - بررسي‌ويژگيهاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت جنسي و سني، مرگ و مير و مواليد، مهاجرفرستي و مهاجرپذيري، جمعيت فعال و شاغل و بيكار، جمعيت لازم التعليم و …… 
2 - 2 - 2‌- بررسي ويژگيها و تفاوتهاي اجتماعي موجود بين‌ساكنين روستا و تاثير آن در شكل‌گيري محلات‌واستقرار‌خدمات‌وامكانات موجود. 
2 - 2 - 2 - 4 - بررسي زمينه‌ها و نحوه مشاركت اجرايي، فني و اقتصادي روستاييان در اجراي طرح‌هاي عمراني گذشته در سطح روستا و تعيين نقاط قوت و ضعف مشاركت روستاييان. 
2 - 2 - 3 - بررسيهاي‌اقتصادي‌ 
2 - 2 - 3 - 1 - بررسي‌وضعيت‌اقتصادي‌روستا به‌تفكيك‌بخشهاي‌اقتصادي‌، شناخت‌منابع‌درآمد روستاييان‌و نيز تعيين‌حجم‌و نوع‌مبادلات‌اقتصادي‌با ديگر مراكز استفاده‌از اطلاعات‌رسمي و محلي‌. 

2 - 2 - 3 - 2 - بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تاثيرگذار بر آن بويژه در سطح محلات مختلف براساس اطلاعات محلي. 
2 - 2 - 4 - بررسيهاي‌كالبدي‌ 
2 - 2 - 4 - 1 - شناخت‌عوامل‌طبيعي‌يا مصنوع‌مؤثر در شكل‌گيري‌و استقرار روستا اعم‌از منابع‌آب‌و خاك‌مناسب‌، توپوگرافي‌، پوشش‌گياهي‌، جاده‌، معدن‌و... 
2 - 2 - 4 - 2 - شناخت‌‌مراحل‌توسعه‌‌كالبدي‌روستا وجهت‌گسترش توسعه‌فعلي‌آن‌ 
2 - 2 - 4 - 3 - بررسي‌و شناخت‌كيفيت‌ابنيه‌روستا شامل‌تعيين‌نسبت‌ساختمانهاي‌غيرقابل‌سكونت‌(مخروبه‌)، مرمتي‌و نوساز، تعيين‌نوع ‌مصالح‌بكار رفته‌در ساختمانهاي‌موجود در روستا (بادوام‌و نيمه‌بادوام و كم دوام) . 
2 – 2‌‌– تعيين تعداد واحدهاي مسكوني و ابعاد قطعات مسكوني براساس اطلاعات موجود. 
2 - 2 - 4 - 5 - شناخت بناها و بافتهاي با ارزش احتمالي موجود در روستا 
2 - 2 - 4 - 6 - بررسي شبكه معابر روستا شامل سطح بندي معابر، تعيين طول و عرض‌آنها، شيب معابر و تعيين نوع وسايل نقليه و حجم تقريبي تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از اطلاعات محلي. 
2 - 2 - 4 - 7 - شناخت‌و تعيين‌محدوده‌محلات‌و مراكز آنها 
2 - 2 - 4 - 8 - بررسي‌ونحوه توزيع‌خدمات‌‌زيربنايي(تأسيسات‌و تجهيزات‌عمومي‌) و رفاهي‌(اجتماعي‌و اقتصادي‌) در سطح‌روستا و تعيين‌شعاع‌عملكرد هر يك‌از آنها در مقياس‌درون‌روستايي‌يا برون‌روستايي‌. 
2 - 2 - 4 - 9 - شناخت‌و تعيين‌كاربري‌اراضي‌درروستااعم‌ازمسكوني‌، آموزشي‌، بهداشتي‌و... و محاسبه‌سطح‌و سرانه‌آنها. 


مرحله‌دوم‌: تحليل‌و استنتاج‌از بررسيها و تدوين‌چشم‌اندازها 
1 - تحليل‌و استنتاج‌مطالعات‌مربوط‌به‌حوزه نفوذ 
1‌- تحليل و استنتاج از بررسيهاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پيش بيني جمعيت آباديهاي موجود در آن تا سال افق طرح باتوجه به پيش‌بيني مطالعات طرحهاي فرادست. 
1 - 2 - تحليل وضعيت منابع عمده معيشت ساكنين حوزه نفوذ و تدوين چشم انداز آتي الگوي مراجعه جهت مبادله كالا بين حوزه نفوذ روستا. 
1 - 3‌تحليل خدمات پييشنهادشده در طرحهاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهادهاي يادشده در تغيير الگوي مراجعه و يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح. 
2 - تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا 
2 - 1 - ارزيابي‌ويژگيهاي‌محيطي‌موجود در روستا بويژه‌در زمينه‌منابع‌آب‌شرب‌و كشاورزي‌وتحليل‌كلي‌ميزان‌تأثيرگذاري‌آن‌درتوسعه‌آتي‌روستا تاسال افق طرح. 
2 - 2 - ارزيابي‌و اولويت‌بندي‌خطر بروز سوانح‌طبيعي‌در روستا و امكان‌سنجي‌كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي. 
2 - 3 - تحليل‌ويژگيها و برآوردهاي‌جمعيتي‌روستا شامل‌: 
2 - 3 - 1 - تحليل‌روند تحول‌جمعيت‌و ميزان‌مهاجرفرستي‌و مهاجرپذيري‌براساس اطلاعات محلي. 
2 - 3 - 2 - ارزيابي‌پيش‌بيني‌طرح‌فرادست‌در مورد جمعيت‌آتي‌روستا و تعداد شاغلين‌ 
2 - 3 - 3 - ارايه و ارزيابي گزينه‌هاي مختلف برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. 
2 - 3 - 4 - ارايه و ارزيابي گزينه‌هاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. 
2 - 3 - 5 - برآورد جمعيت لازم‌التعليم روستابه تفكيك جنس و مقاطع تحصيلي در سال افق طرح. 
2 - 4 - ارزيابي زمينه‌هاي‌مشاركت‌فني‌، اقتصادي‌و اجتماعي‌روستاييان‌در اجراي‌طرحهاي‌عمراني‌در گذشته‌و تعيين روش مشاركت‌آنها در اجرا، بهره‌برداري و نگهداري پروژه‌هاي طرح هادي روستا. 
2 - 5 - تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعاليتهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) وتدوين چشم‌انداز آتي آنها. 
2 - 6 - تعيين محدوديتها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و اولويت‌بندي آن تا سال افق طرح. 
2 - 7 - ارزيابي ميزان فرسودگي بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات. 
2 - 8 - برآورد نياز به مسكن در روستا براساس‌نتايج‌مطالعات‌مربوط‌به‌كيفيت‌ابنيه‌، سطح و سرانه مسكوني، جمعيت و خانوار پيش‌بيني شده روستا. 
2 - 9 - ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سرويس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن براساس الگوي سطح بندي خدمات روستايي . 
2-10- ارزيابي و تحليل مشكلات موجود شبكه معابر و امكان سنجي ميزان ضرورت اصلاح و تعريض معابر اصلي روستا. 


مرحله سوم : تعيين برنامه‌ها، پروژه‌هاي پيشنهادي و ارائه طرح هادي 
1 - تعيين برنامه‌ها، پروژه‌هاي پيشنهادي 
1 - 1 - نيازسنجي برنامه‌ها و پروژه‌هاي مورد نياز در سطح روستا باتوجه به نتايج طرحهاي فرادست، ديدگاه روستاييان و مطالعه مرحله دوم. 
1 - 2 - اولويت بندي برنامه‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي باتوجه به نيازهاي اساسي در سطح روستا. 
1 - 2 - 1 - تعيين ‌و اولويت ‌برنامه‌هـا ‌وپروژه‌هـاي ‌مربـوط‌‌به‌‌‌ايمـن‌سازي‌‌و كاهش‌‌خطـرسوانـح ‌طبيعـي‌در روستـا مانندبرنامـه‌بهسازي‌‌‌ومقاوم‌سـازي‌بناها، برنامه‌جابجايـي‌واحدهايـي‌كه‌شديـداً در معـرض‌خطـر سوانح‌قرار دارند، احداث‌سيل‌بند و ديوار ساحلي‌، برنامه‌هاي‌پيشنهادي‌كاهش‌خطر لغزش‌در روستا و... 
1 - 2 - 2 - تعيين و اولويت بندي برنامه‌ها و پروژه‌هاي‌زيست‌محيطي‌مرتبط‌با طرح‌مانند تعيين حدود كلي‌مكان‌دفع‌بهداشتي‌زباله‌، برنامه‌جمع‌آوري‌و هدايت‌آبهاي‌سطحي‌و فاضلاب‌، برنامه‌مكانيابي‌و يا توسعه‌محدوده‌گورستان‌‌و... 
1 - 2 - 3 - تعيين و اولويت بندي برنامه‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي با تاكيد به برنامه‌هاي اشتغال زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان. 
1 - 2 -‌- ارائه‌پيشنهادهاي‌لازم‌جهت‌تقويت‌و نهادينه‌شدن‌فعاليتهاي‌مشاركتي‌روستاييان‌در ابعاد اجتماعي‌فرهنگي‌و اقتصادي‌و فني‌اجرايي‌جهت‌بهره‌وري‌بيشتر و مداوم طرح‌هاي عمراني روستا (بويژه‌طرح‌هادي‌و پروژه‌هاي‌ايمن‌سازي‌در مقابل‌خطر سوانح‌طبيعي‌). 
1 - 2 - 5 - تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي‌اجتماعي‌فرهنگي‌شامل‌كتابخانه، مكانهاي ورزشي، مذهبي و … براساس ضوابط و مقررات مربوط. 
1 - 2 - 6 - تعيين و اولويت بندي پروژه‌هاي خدماتي – رفاهي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي، پست و مخابرات، بانك، جايگاه سوخت، آتش نشاني و … براساس ضوابط و مقررات مربوط. 
1 - 3 - اولويت بندي نهايي برنامه‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي در كليه زمينه‌ها براساس نيازهاي اساسي روستا. 

2 - ارائه‌طرح‌هادي‌ 
2 - 1 - ارائه‌طرح‌و گزينه‌هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتنخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور 
2 - 2 - ارائه‌طرح‌اصلاح معابر، مراكز محلات، ميادين، گره‌هاي اصلي و تعيين شبكه معابر پيشنهادي و سلسله مراتب و اولويت بندي اجراي آن با لحاظ نمودن وضعيت موجود معابر (به‌گونه‌اي كه حتي‌المقدور حداقل تخريب را به دنبال داشته باشد). 
2 - 3 - تعيين محدوده‌هاي با ارزش معماري، تاريخي، فرهنگي و طبيعي احتمالي روستا باتوجه به ضوابط بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 
2 - 4 - تعيين فضاهاي نيازمند نوسازي با بهسازي احتمالي در روستا 
2 - 5 - ارائه‌جدول‌‌سطح‌و سرانه‌كاربريهاي‌پيشنهادي‌مبتني‌بر ضوابط‌و استانداردهاي‌مصوب‌و مورد عمل‌دستگاههاي‌اجرايي‌مربوط‌. 
2 - 6 - ارائه طرح هندسي معابر و تقاطع‌ها 
2 - 6 - 1 - طراحي و تهيه پلان معابر و تقاطع‌ها 
2 - 6 - 2 - تهيه پروفيل طولي و تعيين خط پروژه 
2 - 6 - 3 - طراحي مقاطع عرضي تيپ معابر و تقاطع‌ها (شامل جانمايي سواره‌رو، پياده‌رو، سيستم هدايت و دفع آبهاي سطحي و تاسيسات روشنايي). 

3 - تدوين‌ضوابط‌و مقررات‌‌ 
3 - 1 - ضوابط‌ايمن‌سازي‌در روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله زلزله، سيل و زمين لغزش. 
3 - 2 - مقررات‌زيست‌محيطي‌مربوط‌به‌نحوه‌استفاده‌از عناصر طبيعي و فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي موجود يا‌پيشنهادي‌طرح براساس‌ضوابط‌مصوب‌سازمان‌حفاظت ‌محيط‌زيست‌. 
3 - 3 - ضوابط‌مربوط‌به‌ساخت‌و ساز در روستا 
3 - 4 - ضوابط‌مربوط‌به‌نما و سيماي كالبدي روستا و نحوه ساخت‌و ساز و نگهداري ابنيه در محدوده احتمالي‌بافت‌با ارزش‌روستا ( استعلام‌از بنياد مسكن‌انقلاب اسلامي و سازمان‌ميراث‌فرهنگي‌كشور). 
3 - 5 - مقررات‌تفكيك‌زمين‌و نحوه‌استفاده‌از اراضي‌در كاربريهاي‌مختلف‌ 
3 - 6 - تعيين‌ضوابط‌اصلاح‌معابر روستا 
3 - 7 - ارائه‌ضوابط‌حريمهاي‌مختلفي‌نظير حريم‌جاده‌، رودخانه‌، خطوط‌انتقال‌انرژي‌، حريم‌ابنيه‌و آثار تاريخي‌، حريم‌فعاليتهاي‌خاص‌نظامي‌انتظامي‌و... بسته‌به‌موقعيت‌و شرايط‌خاص‌روستاي‌مورد مطالعه‌(با استعلام‌از مراجع‌ذيربط‌). 

نقشه‌هاي‌مورد نياز طرح‌ 
نقشه‌هاي‌موردنياز طرح‌در دو قالب‌نقشه‌هاي‌رسمي‌و نقشه‌هاي‌پشتيبان‌طرح‌تهيه‌‌خواهندشد. نقشه‌هاي‌‌رسمي‌طرح‌‌وبصورت‌‌آلبوم‌تهيه‌و در اختيار كارفرما قرار خواهد گرفت‌. نقشه‌هاي‌پشتيبان‌طرح‌در قالب‌گزارش طرح بسته به محدوده روستا و متناسب با آن درقطع A3 ارائه خوهدشد. لازم به ذكر است برخي از نقشه‌هاي طرح به دليل‌ماهيت‌پهنه‌اي‌آنها در مقياس1:25000قابل‌ارائه‌مي‌باشندكه‌درفهرست‌نقشه‌هامشخص‌شده اند. 
1 - نقشه‌هاي رسمي طرح 
1 - 1 - نقشه كاربري اراضي موجود روستا (1000 : 1) 
1 - 2 - نقشه‌محدوده‌هاي‌در معرض‌سوانح‌طبيعي‌روستا (بويژه‌سيل‌و زمين لغزش‌) و درجه‌بندي‌كلي‌ميزان‌سانحه‌خيزي‌محدوده‌ها (25000 : 1). 
1 -3 – نقشه‌تعيين‌شيب‌عمومي‌روستاوجهات‌‌شيب‌‌معابرومحل‌دفع‌آبهاي‌‌سطحي(1:2000). 
1 - 4 - نقشه‌كيفيت‌ابنيه‌و موقعيت‌بناها و بافتهاي‌با ارزش‌روستا (2000 : 1 ). 
1 - 5 - نقشه‌شبكه‌معابر پيشنهادي‌روستا و سلسله‌مراتب‌آن (1000 : 1). 
1 - 6 – نقشه فضاهاي نيازمند نوسازي و بهسازي روستا‌(500 : 1). 
1 - 7 - نقشه‌كاربري‌اراضي‌پيشنهادي‌روستا و مراحل‌مختلف‌توسعه‌آن‌(1000 : 1). 
1 - 8 - نقشه محدوده طرح هادي و حريم استحفاظي روستا (25000 : 1). 
1 - 9 - پلان معابر و تقاطع ها با مقياس (500 : 1). 
1 - 10 - پروفيل‌هاي طولي با مقياس 1000 : 1 طولي و 100 : 1 ارتفاعي. 
1 - 11 - مقاطع عرضي تيپ معابر و ميادين با مقياس 100 : 1 . 

2 - نقشه‌هاي‌پشتيبان‌طرح‌ 
2 - 1 - نقشه‌هاي‌مربوط‌به‌حوزه‌نفوذ با مقياس 25000 : 1 شامل (در اين‌نقشه‌ترسيم‌راههاي‌ارتباطي‌، موقعيت‌استقرار روستاها و تقسيمات‌سياسي‌مؤثر بر محدوده‌الزامي‌است‌). 
2 - 1 - 1 - نقشه‌‌جايگاه‌ونقش‌روستادرسلسله‌مراتب‌تقسيمات كالبدي طرح فرادست. 
2 - 1 - 2 - نقشه عمومي محدوده حوزه نفوذ 
2 - 1 - 3 - نقشه‌الگوي‌مراجعات‌خدماتي آباديهاي‌حوزه‌نفوذ در وضع موجود 
2 - 1 - 4 - نقشه الگوي جريان مبادلات اقتصادي در وضع موجود 
2 - 1 - 5 - نقشه الگوي مراجعات آباديهاي حوزه نفوذ در سال افق طرح 
2 - 2 - نقشه‌هاي‌مربوط‌به‌روستا 
2 - 2 - 1 - نقشه‌موقعيت‌روستا در تقسيمات‌سياسي‌شهرستان‌(25000 : 1) 
2 - 2 - 2 - تعيين مكان موجود و يا پيشنهادي دفن زباله (25000 : 1) 
2 - 2 - 3 - نقشه‌محدوده‌هاي هم‌ارزش اقتصادي‌زمين ‌وساختمان در روستا (2000 : 1) 
2 - 2 - 4 – نقشه‌مالكيت‌اراضي‌روستا(دولتي،خصوصي،عمومي‌ووقفي) (1000 : 1). 
2 - 2 - 5 - نقشه‌محدوديتها و امكانات توسعه فيزيكي روستا (2000 : 1). 
2 - 2 - 6 - نقشه‌محله‌بندي‌‌و مراحل‌‌گسترش‌كالبدي روستا از وضع موجود (2000 : 1) 
2 - 2 - 7 - نقشه‌شبكه‌معابر موجود و سلسله‌مراتب‌آن‌(1000 : 1). 
2 - 2 - 8 - نقشه‌گزينه‌هاي‌كاربري‌اراضي‌پيشنهادي‌(1000 : 1).
كد: 22298
نوع قانون: 8.طرح
عنوان: طرح ويژه بهسازي مسكن روستائي
تاريخ: 
IsuDate: 
توضيحات: طرح ويژه بهسازي مسكن روستائي 
« شرح خدمات و گردش كار تهيه نقشه هاي اجرايي توسط دفاتر خدمات مهندسي » 

1. مراجعه متقاضي به دفاتر خدمات مهندسي و ارائه معرفي نامه صادره از طرف بنياد مسكن شعب ( فرم شماره 2 ) و ارائه مدارك مورد نياز به شرح ذيل جهت تشكيل پرونده فني : 
• معرفي نامه از شعب بنياد مسكن 
• ارائه اصل و كپي اسناد مالكيت زمين 
2. بازديد دفتر فني از زمين مورد نظر 
3. تكميل پرسشنامه هاي مربوطه 
4. بررسي و تأئيد نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضي ( در صورت دارا بودن نقشه ) 
تهيه نقشه هاي اجرائي لازم به شرح ذيل و مطابق با ضوابط و احكام ارائه شده توسط مشاور مادر ( استاني ) 
نقشه هاي اجرائي در مقاطع A3 شامل : 
• سايت پلان با مقياس 200/1 با مشخص نمودن كليه همجواريها – معابر و رقوم ارتفاعي چهارگوشه بنا و ... 
• پلان مبلمان طبقات با مقياس 100/1 
• پلان اندازه گيري با مقياس 100/1 يا ترجيحاً 50/1 
• نقشه هاي نما در كليه جوانب ساختمان با مقياس 100/1 با ذكر مصالح مصرفي ، كدهاي ارتفاعي و جزئيات لازم 
• نقشه هاي مقاطع طولي و عرضي با مقياس 100/1 با ذكر جزئيات و رقوم ارتفاعي لازم در مقياس 50/1 يا 100/1 
• آلبوم كامل نقشه هاي سازه شامل پلانهاي فونداسيون –آكس بندي و تير ريزي و ... و جزئيات اجرائي مربوطه 
• پيش بيني سيستم تأسيسات گرمايشي و سرمايشي و داكت هاي تأسيساتي در پلان ( محل نصب كولر آبي و گازي و كانال كشي مربوطه ، محل عبور لوله هاي تأسيساتي و دودكشها و ... ) 
5. حق الزحمه تهيه نقشه هاي اجرائي طي دو مرحله و به ترتيب ذيل پرداخت خواهد شد : 
در هنگام تشكيل پرونده فني 50 درصد از مبلغ حق الزحمه به عنوان پيش پرداخت و 50 درصد باقيمانده پس از تصويب و تأئيد نقشه ها توسط مراجع صدور پروانه پرداخت مي گردد . 
6. مراجع متقاضي به شعبه و ارائه نقشه ها و پروانه صادره به همراه فرم تكميل شده شماره 5
كد: 22257
نوع قانون: 8.طرح
عنوان: طرح جامع امداد و نجات كشور
تاريخ: 
IsuDate: 
توضيحات: فصل اول ـ كليات 

ماده 1ـ تعاريف و مفاهيم زير در اين طرح در معاني مشروح مربوط بكار ميروند: 
1ـ بحران: حوادثي است كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود ميآيد، مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل ميكند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوقالعاده دارد. 
2ـ بحران ملي: بحراني است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعه مديريت بحران و امكانات يك استان باشد. ساير موارد به عنوان بحران استاني يا محملي محسوب ميشود. 
تبصره ـ نوع بحران از حيث ملي، منطقهاي يا محلي بودن، براساس پيشنهاد استاندار استان مربوط و تاييد رييس ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور مشخص ميشود. 
3ـ مديريت بحران: فرايند عملكرد و برنامهريزي مقامات دولتي و دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي است كه با مشاهده، تجزيه و تحليل بحرانها، به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تلاش ميكنند از بحرانها پيشگيري نمايند يا در صورت بروز آنها در جهت كاهش آثار، آمادگي لازم، امداد رساني سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تلاش نمايند. 
4ـ مديريت مخاطرات (ريسك): فرايندي است كه سطح تحمل يك خطر مشخص را در جامعه شناسايي ميكند و اين اطلاعات را در جهت تصميمگيري براي اقدامات مربوط به كاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها به كار ميبرد. اين فرايند با توجه به منافع و هزينههاي كاهش مخاطرات انجام ميگيرد. 
5ـ امداد و نجات: عمليات امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو، نجات، ارايه كمكهاي اوليه، انتقال مجروحان تا نزديكترين و اولين مركز درماني، تغذيه اضطراري، تامين سرپناه اضطراري، تخليه جمعيتها، تامين امكانات اوليه و دريافت و توزيع كمكهاي مردمي و اقلام اهدايي سازمانهاي غيردولتي داخلي، خارجي و بينالمللي است. 

ماده 2ـ موضوع فعاليتها و مجموعه اقدامات مشمول اين طرح عبارتند از: 
1ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است كه پيش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات يا كاهش آثار زيان بار آن انجام ميشود. 
2ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه ـ دولت و مردم ـ را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش ميدهد. آمادگي شامل جمعآوري اطلاعات، پژوهش، برنامهريزي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تامين منابع، تمرين و مانور است. 
آموزش شامل آموزشهاي همگاني، تخصصي، نهادهاي مدني، صنايع و حرف، رسانههاي گروهي و صدا و سيما است. 
3ـ مقابله: ارايه خدمات اضطراري به نبال وقوع بحران است. با هدف نجات جان و مال انسانها، تامين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات. مقابله شامل امداد و نجات، بهداشت، درمان، تامين امنيت، ترابري، ارتباطات، دفع مواد زايد جامد، دفع فاضلاب، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت رساني، اطلاع رساني و هشدار است. 
4ـ بازسازي: بازگرداندن شرايط يك منطقه آسيب ديده پس از بحران به شرايط عادي با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار و كليه ضوابط ايمني است. 

ماده 3ـ هدف از تصويب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از: سازماندهي و هم پيوسته كردن كليه عناصر و عوامل مديريت بحران، استفاده از تمامي امكانات ملي، استاني و نيروهاي مردمي، هدايت كليه كمكهاي دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي به منظور پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي، ارايه حداكثر خدمات امداد و نجات سازمان يافته، تقليل تلفات انساني و اقتصادي، جبران و بازسازي و بازگرداندن شرايط زندگي به وضعيت اوليه قبل از بحران، ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرايي براي مقابله با بحران. 

ماده 4ـ راهكارهاي اساسي عبارتند از: 
1ـ انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهرهبرداري لازم از اصول و دستاوردهاي علمي، تخصصي و تجربي داخل كشور و كشورهاي مختلف جهان و انتقال روشهاي پيشرفته مديريت بحران به نظام قانونگذاري، برنامهريزي و اجرايي كشور. 
2ـ اجراي برنامههاي ملي و منطقهاي و سرمايهگذاري لازم در مراحل مختلف مديريت بحران با اولويت پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي. 
3ـ سازماندهي، هماهنگي و به كارگيري كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، تحت برنامهريزي و مديريت منسجم و تعيين شرح وظايف تفصيلي آنها در بحرانها. 
4ـ جلب مشاركت و همكاريهاي مردمي از طريق آموزش عمومي، ايجاد آمادگي، هدايت كمكهاي مردمي به نحو مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان، سازماندهي و آموزش نيروهاي داوطلب در شبكه مديريت بحران. 
5ـ استفاده صحيح و بهينه از كليه امكانات دولتي و غيردولتي به منظور ارايه حداكثر خدمات در بحرانها. 
6ـ پشتيبانيهاي لازم قواي سهگانه، وزارتخانهها، نهادها و نيروهي مسلح ـ به ويژه نيروي مقاومت بسيج ـ در بالاترين سطح ممكن. 

فصل دوم ـ ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و ستادهاي تابع آن 

ماده 5ـ به منظور سياستگذاري كلي، برنامهريزي ملي و نظارت عاليه بر امر مديريت بحران كشور ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور ـ كه در اين طرح ستاد ناميده ميشود ـ تشكيل ميگردد. 
تبصره ـ از زمان تصويب اين طرح كليه مسئوليتها و اختيارات ستاد حوادث غيرمترقبه كشور و ديگر نهادها و مجامع موازي به ستاد منتقل ميشود. 

ماده 6ـ اعضاي ستاد عبارتند از: 
1ـ وزير كشور (رييس). 
2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 
3ـ وزير پست و تلگراف و تلفن. 
4ـ وزير آموزش و پرورش. 
5ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 
6ـ وزير راه و ترابري. 
7ـ وزير نيرو. 
8ـ وزير مسكن و شهرسازي. 
9ـ وزير جهاد كشاورزي. 
10ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي. 
11ـ وزير امور اقتصادي و دارايي. 
12ـ وزير امور خارجه. 
13ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 
14ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. 
15ـ رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. 
16ـ فرمانده نيروي مقاوت بسيج. 
17ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 
18ـ رييس ستاد كل نيروهاي مسلح. 
19ـ رييس سازمان شهرداريهاي كشور. 
20ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 
21ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 
تبصره ـ در صورت عدم امكان حضور هر يبك از اعضا (به استثناي رييس ستاد) معاون ذيربط ميتواند با هماهنگي دبيرخانه ستاد در جلسات شركت نمايد. 

ماده 7ـ وظايف و اختيارات ستاد عبارت است از: 
1ـ سياستگذاري و تعيين راهبردهاي جامع در زمينه مديريت بحران. 
2ـ برنامهريزي ملي جهت اجراي نظام مديريت بحران. 
3ـ سازماندهي براي استفاده از منابع موجود. 
4ـ هماهنگ نمودن وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي كليه بخشها، واحدها و تشكيلات دولتي و غيردولتي در امر مديريت بحران. 
5ـ سازماندهي و برنامهريزي جهت استفاده از مشاركتهاي مردمي درخصوص بحرانها. 
6ـ تهيه پيشنويس لوايح قانوني، مقررات و مصوبات دولتي در ارتباط با مديريتبحران، جهت ارايه به هيئت وزيران از طريق وزير كشور. 
7ـ ايجاد هماهنگي و مشاركت در تهيه برنامههاي توسعه پايدار براساس ملاحظات مديريت بحران. 
8ـ نظارت و ارزشيابي برنامههاي مديريت بحران در تشكيلات دولتي، غيردولتي و مشاركتهاي مرمي و ارايه راهكارهاي مناسب جهت رفع نواقص و كاستيها. 
9ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي كار گروههاي زير مجموعه ستاد. 
10ـ تصويب درخواست كمكهاي خارجي. 
11ـ اعلام وضعيت بحرانهاي ملي و استاني. 
12ـ پيگيري و پيشبيني تامين اعتبارات و امكانات مالي مورد نياز مديريت بحران كشور. 
تبصره ـ در هنگام بروز بحران، كليه وزارتخانهها، موسسات دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رييس يا جانشين رييس ستاد با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركتنمايند. 

ماده 8ـ ستاد سالي چهار جلسه عادي و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رييس ستاد، به تعداد مورد نياز جلسه فوقالعاده تشكيل ميدهد. 

ماده 9ـ به منظور ايجاد هماهنگي پشتيباني، تصميم سازي، پيگيري عمليات اجرايي ستاد و ايجاد واحدهاي تخصصي و اداري وابسته، دبيرخانه ستاد در وزارت كشور تشكيل ميشود. 
تبصره ـ تشكيلات دبيرخانه به پيشنهاد وزارت كشور و تايد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، با رعايت قوانين و مقررات مربوط تدوين ميشود. 

ماده 10ـ وظايف دبيرخانه ستاد عبارت است از: 
1ـ انجام فرايند تصميم سازي و پشتيباني. 
2ـ انجام مور مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي به منظور پشتيباني كارشناسي ستاد از طريق مجامع و مراكز ذي ربط. 
3ـ برقراري ارتباط با مراكز علمي، تحقيقاتي و اجرايي در داخل و خارج از كشور. 
4ـ مديريت شبكه اطلاعات مديريت بحران (شامل سيستم اطلاع رساني و هشدار). 
5ـ طراحي و راهاندازي شبكه اطلاع رساني مناسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم درخصوص بحرانها. 
6ـ مديريت امور مالي ستاد در چهارچوب اعتبارات و برنامههاي مصوب. 
7ـ نظارت بر طرحهاي پژوهشي كار گروههاي تابع. 
8ـ ايجاد هماهنگي بين ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها و سازمانهاي مسئولامور تخصصي مديريت بحران و ارزيابي فعاليت آنها زير نظر ستاد. 
9ـ پشتيباني تشكيل جلسات ستاد و كار گروه ملي آمادگي. 
10ـ ابلاغ تصميمات، دستورالعملها و صورت جلسات و انجام كليه امور اداري لازم. 
11ـ پيگيري اجراي مصوبات ستاد و كار گروه ملي آمادگي. 
12ـ برقراري ارتباط بين اعضاي ستاد و سازمانهاي مسئول و همكار امور مديريت بحران به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي. 
13ـ بررسي نيازهاي اعتباري ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه استانها در مراحلچهارگانه بحران و پيگيري تامين و توزيع آن براساس سياستها و برنامههاي مصوبستاد. 
14ـ پيگيري برگزاري سمينارها و گشتهاي علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط با مديريت بحران. 
15ـ انتشار پوستر، بروشور، نشريه، جزوه و كتاب به منظور افزايش آگاهيهاي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و دانش مديريت بحران پس از اخذ مجوزهاي لازم. 

ماده 11ـ به منظور سياستگذاري استاني و اجراي مصوبات ستاد در سطح استانها، هماهنگي امورا جرايي و تصميمگيري مناسب، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان ـ كه در اين طرح (ستاد استان) ناميده ميشود ـ در مركز هر يك از استانهاي كشور زير نظر ستاد تشكيل ميشود. 

ماده 12ـ اعضاي ستاد استان عبارتند از: 
1ـ استاندار (رييس). 
2ـ مديرعامل جمعيت هلال احمر استان. 
3ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان. 
4ـ مدير عامل شركت مخابرات استان. 
5ـ مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان. 
6ـ مدير عامل شركت برق منطقهاي استان. 
7ـ رييس سازمن مديريت و برنامهريزي استان. 
8ـ فرمانده ارشد سپاه در منطقه. 
9ـ فرمانده ارشد ارتش در منطقه. 
10ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج در استان. 
11ـ رييس سازمان بازرگاني استان. 
12ـ مدير كل صدا و سيماي مركز استان. 
13ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان. 
14ـ مدير كل راه و ترابري استان. 
15ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان. 
16ـ رييس شوراي اسلامي استان و در غياب وي رييس شوراي اسلامي هر مركز استان. 
17ـ مدير كل سازمان بهزيستي استان. 
18ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان. 
19ـ مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان. 
20ـ مدير كل دادگستري استان. 
21ـ رييس سازمان آموزش و پرورش استان. 
22ـ شهردار شهر مركز استان. 
23ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان. 
24ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان. 
25ـ رييس سازمان شهرداريهاي استان. 
26ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان. 
تبصره ـ بنا به ضرورت، رييس ستاد ميتواند از ساير افراد براي شركت در جلسات دعوت نمايد. 

ماده 13ـ وظايف و اختيارات ستاد استان عبارت است از: 
1ـ سياستگذاري در زمينه مديريت بحران استان با تبعيت از سياستهاي ملي. 
2ـ هماهنگي و نظارت بر فعاليت ستادهاي حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستانها. 
3ـ مديريت بحران بحرانهاي استاني در مراحل پيشگيري، مقابله و بازسازي با همكاري 
ستادهاي شهرستانها و سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران. 
4ـ اعمال جنبههاي پيشگيري (پيش، هنگام و پس از بروز بحران) در ابعاد استاني با 
همكاري ستادهاي شهرستانها و سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران. 
5ـ مديريت مرحله آمادگي مديريت بحران ملي از طريق ارجاع جنبههاي آمادگي به كار گروه آمادگي استان، موضوع ماده 25 اين طرح، پشتيباني و هدايت فعاليت كار گروه آمادگي استان و ابلاغ مصوبات آن كار گروه به سازمانهاي ذي ربط. 
6ـ توزيع اعتبارات و امكانات استاني مورد نياز مديريت بحران استان. 
7ـ درخواست اعلام وضعيت بحران ملي يا منطقهاي از ستاد. 
8ـ اعلام وضعيت بحران استاني. 
تبصره ـ در هنگام بروز بحران، كليه ادارات، موسسات دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي استان موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رييس يا جانشين رييس ستاد استان با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند. 

ماده 14ـ ستاد استان در شرايط عادي حداقل هر سه ماه يك بار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رييس ستاد استان به تعداد مورد نياز جلسه فوقالعاده تشكيل ميدهد. 

ماده 15ـ دبيرخانه ستاد استان در استانداري مربوط تشكيل ميشود. 

ماده 16ـ به منظور تحقق بخشيدن به سياستهاي تعيين شده توسط ستاد و تصميمات ستاد استان و اعمال مديريت بحران در شهرستانها، ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستان ـ كه در اين طرح )ستاد شهرستان( ناميده ميشود در كليه شهرستانهايكشور تشكيل ميگردد. 

ماده 17ـ اعضاي ستاد شهرستان عبارتند از: 
1ـ فرماندار (رييس). 
2ـ رييس شعبه جمعيت هلال احمر. 
3ـ شهردار شهر مركز شهرستان. 
4ـ رييس شوراي شهر مركز شهرستان. 
5ـ فرمانده منطقه انتظامي در شهرستان. 
6ـ فرمانده ناحيه مقاومت بسيج در شهرستان. 
7ـ رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان. 
8ـ رييس اداره مخابرات شهرستان. 
9ـ رييس اداره برق شهرستان. 
10ـ رييس اداره آب و فاضلاب شهرستان. 
11ـ رييس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان. 
12ـ رييس اداره جهاد كشاورزي شهرستان. 
13ـ رييس اداره راه و ترابري شهرستان. 
14ـ رييس اداره بازرگاني شهرستان. 
15ـ رييس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان. 
16ـ نماينده شركت گاز شهرستان. 
17ـ رييس دادگستري شهرستان. 
18ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي شهرستان. 

ماده 18ـ رييس ستاد شهرستان ميتواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد، نسبت به تشكيل كار گروههاي تخصصي مورد نياز اقدام نمايد. 

ماده 19ـ وظايف، اختيارات و تكاليف ستاد شهرستان عبارتند از: 
1ـ مديريت بحران بحرانهاي شهرستاني در مراحل پيشگيري، مقابله و بازسازي با همكاري سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران. 
2ـ اعمال جنبههاي پيشگيري (پيش، هنگام و پس از بروز بحران) در ابعاد شهرستاني با همكاري سازمانهاي مسئول امور تخصصي مديريت بحران. 
3ـ توزيع اعتبارات و امكانات شهرستاني مورد نياز مديريت بحران شهرستان. 
4ـ درخواست اعلام وضعيت بحران استاني از ستاد استان. 
5ـ اعلام وضعيت بحران شهرستاني. 
تبصره 1ـ كليه فعاليتهاي ستاد شهرستان زير نظر ستاد استان صورت ميگيرد. 
تبصره 2ـ در هنگام بروز بحران، كليه ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند با رعايت سلسله مراتب فرماندهي بنا به اعلام رييس ستاد شهرستان با كليه امكانات و نيروي انساني در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند. 

ماده 20ـ ستاد شهرستان در شرايط عادي حداقل هر سه ماه يكبار و در شرايط اضطراري بنا به پيشنهاد رييس ستاد شهرستان به تعداد مورد نياز جلسه فوق العاده تشكيل ميدهد. 

فصل سوم ـ كار گروه ملي آمادگي و كار گروههاي آمادگي استان 

ماده 21ـ به منظور مديريت و پيگيري مجموعه اقدامات آمادگي موضوع بند (2) ماده (2) اين طرح، كار گروه ملي آمادگي زير نظر ستاد با تركيب زير تشكيل ميشود: 
1ـ معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور (رييس). 
2ـ معاون وزير نيرو. 
3ـ معاون وزير جهاد كشاورزي. 
4ـ معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 
5ـ معاون وزير راه و ترابري. 
6ـ معاون وزير مسكن و شهرسازي. 
7ـ معاون وزير بازرگاني. 
8ـ معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 
9ـ معاون رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. 
10ـ جانشين فرمانده نيروي مقاومت بسيج. 
11ـ دبير كل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. 
12ـ رييس سازمان هواشناسي كشور. 
13ـ معاون رييس سازمان حفاظت محيط زيست. 
14ـ رييس موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران. 
15ـ رييس پژوهشگاه زلزله شناسي. 

ماده 22ـ رييس كار گروه ملي آمادگي ميتواند برحس مورد از افراد كارشناس ذي ربط جهت شركت در جلسات كار گروه، دعوت به عمل آورد. 

ماده 23ـ وظايف و اختيارات كارگروه ملي آمادگي عبارتند از: 
1ـ هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي. 
2ـ بررسي طرحها و پيشنهادات واصله از كار گروههاي تخصصي و تلفيق و هماهنگي با 
طرحها و پيشنهادات ساير كارگروهها با رعايت سياستهاي ستاد. 
3ـ پشتيباني، هماهنگي، نظارت و سياستگذاري فعاليتهاي كارگروههاي آمادگياستانها. 
4ـ مشاركت در تهيه برنامههاي توسعه پايدار براساس ملاحظات مديريت بحران. 
5ـ تهيه و تلفيق برنامههاي كلي مديريت بحران در سطوح مختلف. 
6ـ تهيه پيشنويس لوايح در زمينه مديريت بحران كشور و ارايه به ستاد. 
7ـ برنامهريزي، ارزيابي و تصويب طرحهاي آموزشي و پژوهشي در رابطه با حوادث و بالاياي طبيعي در سطوح مختلف كشور. 
8ـ نظارت و برنامهريزي براي برگزاي مانورها و بازنگري در برنامهها و دستورالعملهاي مربوط. 
9ـ برنامهريزي جهت فراهم كردن زمينه انتقال دانش و فناوري مربوط به مديريت بحران به مراجع ذي ربط. 
10ـ بررسي و برآورد اعتبار مورد نياز براي فعاليتهاي كار گروه و پيشنهاد آن به ستاد. 

ماده 24ـ كار گروه ملي آمادگي سالي چهار بار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت نياز بنا به تشخيص رييس كار گروه، جلسه فوقالعاده تشكيل ميشود. 

ماده 25ـ به منظور هماهنگي و پيگيري اقدامات آمادگي، (كار گروه آمادگي استان)زير نظر ستاد استان تشكيل ميشود. 

ماده 26ـ اعضاي كار گروه آمادگي استان عبارتند از: 
1ـ معاون امور عمراني استاندار (رييس كار گروه). 
2ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان. 
3ـ رييس سازمان جهاد كشاورزي استان. 
4ـ مدير كل راه و ترابري استان. 
5ـ رييس سازمان بازرگاني استان. 
6ـ مدير عامل جمعيت هلال احمر استان. 
7ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان. 
8ـ رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان. 
9ـ مدير كل هواشناسي استان. 
10ـ مدير كل حفاظت محيط زيست استان. 
11ـ رييس سازمان جنگلها و مراتع استان. 
12ـ مدير عامل سازمان آب منطقهاي استان. 
13ـ مدير عامل شركت برق منطقهاي استان. 
14ـ بالاترين مقام مسئول شركت پخش فرآوردههاي نفتي در استان. 
15ـ مدير عامل شركت گاز استان. 
16ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان. 
17ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان. 

ماده 27ـ كار گروه ملي آمادگي با همكاري كار گروههاي تخصصي آن موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين طرح، برنامههاي مورد نياز خود را با عنايت به شرح وظايف و تكاليف مربوط، تهيه و به تصويب ستاد برساند و متعاقب آن در چارچوب برنامههاي توسعه كشور، برنامه جامع خود را تنظيم و در مقاطع مربوط به ستاد ارايه نمايد. 

ماده 28ـ مديريت و فرماندهي مراحل ديگر مديريت بحران (شامل پيشگيري، مقابله و بازسازي) مستقيماً توسط ستاد اعمال ميشود و فرماندهي امور تخصصي آن بر عهده سازمانهاي مسئول كار گروههاي تخصصي است. 

فصل چهارم ـ كار گروههاي تخصصي 

ماده 29ـ كار گروه ملي آمادگي با همكاري سه گروه كار گروه به شرح زير وظايف خود را انجام ميدهد: 
1ـ كار گروههاي تخصصي عملياتي: مرحله آمادگي امور تخصصي مديريت بحران را انجام ميدهند. 
2ـ كار گروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات: برنامهريزيها و هماهنگيهي لازم براي فعاليتهاي پيشگيري و مديريت مخاطرات را انجام ميدهد به بررسي مخاطرات عمده تهديد كننده كشور و ويژگيهاي آنها ميپردازد. 
3ـ كار گروههاي تخصصي آموزش: به انجام برنامهريزيها و هماهنگيهاي لازم براي آموزش تخصصي و همگاني مديريت بحران در چهار مرحله آن و ارتقاي سطح آمادگي جامعه در برابر بحرانها ميپردازند. 

ماده 30ـ وظايف كلي كار گروههاي تخصصي كار گروه ملي آمادگي عبارتند از: 
1ـ همكاري در جمعآوري اطلاعات در زمينه تخصصي مربوط. 
2ـ هدايت پژوهشهاي تخصصي مورد نياز مديريت بحران. 
3ـ تهيه برنامههاي مورد نياز مراحل چهارگانه مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط جهت ارايه به مراجع مربوط. 
4ـ هماهنگي جهت ايجاد ساختارهاي مديريتي مورد نياز در مراحل مختلف مديريت بحراندر زمينههاي تخصصي مربوط. 
5ـ تهيه برنامههاي آموزشي و هدايت آنها در زمينه تخصصي مربوط. 
6ـ برنامهريزي تامين منابع مديريت بحران در زمينه تخصصي مربوط. 
7ـ تهيه برنامههاي تمرين و مانور و نظارت بر انجام آنها در زمينه تخصصي مربوط. 
8ـ ارايه نظر كارشناسي به كار گروه ملي آمادگي و ستاد. 

ماده 31ـ وظايف كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارت است از: 
1ـ ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و كاهش اثرات بحرانها. 
2ـ ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و مديريت مخاطرات. 
3ـ شناسايي مخاطرات جامعه و اولويتبندي آنها. 
4ـ تعيين معيارها و استانداردهاي ايمني در تمامي امور عمراني كشور و برقراري سازوكارهايي جهت الزام بكارگيري آنها. 

ماده 32ـ وظايف كار گروههاي تخصصي آموزش عبارت است از: 
1ـ شناسايي و تعيين گروههاي آموزش جو و اولويتبندي آنها. 
2ـ تعيين و ارايه مطالب آموزشي براي گروههاي مختلف با توجه به شرايط علمي و كاري آنها. 
3ـ ارايه آموزشهاي تخصصي با استفاده از تجربيات اساتيد و صاحبنظران امر مديريت بحران در كشور. 
4ـ ساماندهي آموزش مراكز دولتي و غيردولتي در جهت ارايه آموزشهاي مرتبط در زمينه مراحل چهارگانه مديريت بحران. 
5ـ استفاده از شيوههاي گوناگون آموزش در زمانها و مكانهاي مناسب. 
6ـ ايجاد زمينه جلب مشاركت مردمي در چهار مرحله بحران با آموزشهاي ارايه شده. 
7ـ مشاركت دادن فعال تمامي سازمانهاي دخيل در امر آموزش مديريت بحران. 

ماده 33ـ علاوه بر سازمانهاي مسئول امور مديريت بحران كشور ـ مندرج در ماده 6 
اين طرح، وزارتخانهها و سازمانهاي زير نيز موظفند در زمينه مسايل آموزشي مديريت بحران با ستاد همكاري نمايند: 
1ـ وزارت آموزش و پرورش از طريق: 
الف ـ گنجاندن آموزشهاي مستقيم و غير مستقيم آشنايي با بلاياي طبيعي شايع ايران، ايمني و مديريت بحران در كتب درسي و انتشارات كمك آموزشي دورههاي مختلف تحصيلي. 
ب ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه. 
پ ـ برگزاري مانورهاي سالانه در مدارس كشور با هماهنگي ستاد. 
ت ـ تشكيل شوراهاي ايمني در مدارس كشور با هماهنگي ستاد براي ساماندهي آموزش 
همگاني دانشآموزان. 
ث ـ موظف نمودن واحد تاليفات كتب درسي براي اجباري نمودن مطالعه مطالب مربوط به حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در كتب درسي. 
2ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طريق: 
الف ـ موظف نمودن تمام دانشگاههاي كشور براي آموزش همگاني مطالب مربوط به حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي در زمينه مراحل چهارگانه بحران. 
ب ـ گنجاندن اصول ايمني، مديريت بحران و آشنايي با بلاياي طبيعي شايع ايران در برنامه درسي رشتههاي مختلف. 
پ ـ ايجاد و تداوم دورههاي دانشگاهي مربوط به شناخت مخاطرات، ايمني و مديريت بحران. 
ت ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در نشريات دانشگاهي. 
ث ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايني و مديريت بحران در فعاليتهاي فوق برنامه. 
ج ـ برگرازي مانورهاي سالانه در دانشگاههاي كشور با هماهنگي ستاد. 
چ ـ ايجاد شرايط مناسب براي انتقال اطلاعات تخصصيتر درباره آمادگي در برابر بلاياي طبيعي ميباشد، به خصوص مقاوم سازي ساختمانها (به ويژه براي دانشجويان رشتههاي مهندسي عمران، راه و ساختمان، شهرسازي). 
3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق: 
الف ـ صدور خارج از نوبت مجوز به كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران. 
ب ـ حمايت از فيلمها، نمايشها، كتب و نشريات مرتبط با امور ايمني و مديريت بحران. 
پ ـ گنجاندن موضوع ايمني در جنشوارههاي فيلم، تئاتر و مراسم كتاب و نمايشگاههايملي و بينالمللي سال. 
ت ـ اولويت دادن و گنجاندن موضوع ايمني در سياستهاي تبليغي. 
4ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از طريق: 
الف ـ ارايه آموزشهاي عمومي و تخصصي مديريت بحران از طريق راديو و تلويزيون. 
ب ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در فيلمها و نمايشها. 
پ ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در مسابقات. 
ت ـ ارايه اخبار بحرانها و تحليل آنها براساس اصول مديريت بحران. 
ث ـ ارايه تجربيات جهاني مديريت بحران توسط گزارش و فيلم. 
5ـ وزارت كار و امور اجتماعي از طريق: 
الف ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزشهاي فني و حرفهاي. 
ب ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران به ويژه در زمينه آمادگي و مقابله در برابر زلزله و مواد شيميايي محيط كار در دورههاي بازآموزي و آموزش ضمن خدمت كارگران. 
6ـ نيروهاي نظامي و انتظامي و بسيج از طريق: 
الف ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش نظامي سربازان وظيفه. 
ب ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت بحران در آموزش نظامي درجهداران و افسران. 
پ ـ گنجاندن اصول و مفاهيم ايمني و مديريت ايمني و مديريت بحران در دورههاي بازآموزي درجهداران و افسران. 
7ـ سازمان بهزيستي كشور از طريق: 
الف ـ گسترش آموزش همگاني در خصوص بحرانها در سطح مهد كودكها و ساير موسسات تحت پوشش خود، با وتجه به سطح فراگيري آنها. 
ب ـ گسترش آموزشهاي ضمن خدمت تخصصي مديريت بحران براي كاركنان. 

ماده 34ـ كار گروههاي تخصصي عملياتي عبارتند از: 
1ـ كار گروه تخصصي امداد و نجات، با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. 
2ـ كار گروه تخصصي بهداشت و درمان، با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 
3ـ كار گروه تخصصي حمل و نقل، با مسئوليت وزارت راه و ترابري. 
4ـ كار گروه تخصصي مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت پست و تلگراف و تلفن. 
5ـ كار گروه تخصصي آوار و تدفين، با مسئوليت وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور). 
6ـ كار گروه تخصصي آتشنشاني و مواد خطرناك، با مسئوليت وزارت كشور (ستاد هماهنگي امر ايمني و آتش نشاني). 
7ـ كار گروه تخصصي سوخت رساني و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت. 
8ـ كار گروه تخصصي امنيت و انتظامات، با مسئوليت وزارت كشور. 
9ـ كار گروه تخصصي مديريت برق، آب و فاضلاب، با مسئوليت وزارت نيرو. 
10ـ كار گروه تخصصي تامين مسكن، با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي. 
11ـ كار گروه تخصصي كشاورزي و دامداري، با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي. 
12ـ كار گروه تخصصي صنعت و معدن، با مسئوليت وزارت صنايع و معادن. 

ماده 35ـ كارگروههاي تخصصي پيشگيري و مديريت مخاطرات عبارتند از: 
1ـ كار گروه تخصصي زلزله و لغزش لايههاي زمين، با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي. 
2ـ كار گروه تخصصي آفات، امراض نباتي و سرمازدگي، با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي. 
3ـ كار گروه تخصصي احياي مراتع و مقابله با خشكسالي، با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي. 
4ـ كار گروه تخصصي سيل و طغيان رودخانه، با مسئوليت وزارت نيرو. 
5ـ كار گروه تخصصي آلودگي هوا، با مسئوليت سازان حفاظت محط زيست. 
6ـ كار گروه تخصصي بلاياي جوي، با مسئوليت سازمان هواشناسي كشور. 

ماده 36ـ كار گروههاي تخصصي آموزش عبارتند از: 
1ـ كار گروه آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر. 
2ـ كار گروه آموزش تخصصي با مسئوليت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 
3ـ كار گروه آموزش مدارس با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش. 
4ـ كار گروه آموزش رسانههاي گروهي با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 
5ـ كار گروه آموزش صدا و سيما با مسئوليت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 

ماده 37ـ مسئولان هماهنگي كار گروههاي تخصصي عملياتي، كار گروههاي پيشگيري و مديريت مخاطرات و كار گروههاي آموزش بنا به پيشنهاد رييس كارگروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين ميشوند. 

ماده 38ـ مديريت عمليات هر كار گروه تخصصي، بر عهده سازمان مسئول آن امور زير نظر ستاد است. 

ماده 39ـ اعضاء، آييننامه داخلي و شرح وظايف كار گروههاي تخصصي حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين طرح به پيشنهاد مسئول هر كار گروه تخصصي و تاييد كار گروه ملي آمادگي و تصويب ستاد تعيين و تدوين ميشود. 

ماده 40ـ كار گروههاي تخصصي كار گروه ملي آمادگي هر دو ماه يك بار جلسه عادي خواهند داشت و در صورت درخواست رييس كار گروه، جلسه فوقالعاده تشكيل ميشود. 

ماده 41ـ كار گروههاي تخصصي عمياتي استان همانند گروههاي تخصصي زير مجموعه، كار گروه ملي آمادگي ـ مطابق ماده 29 اين طرح ـ با شركت مسئولان استاني زير نظر كار گروه آمادگي تشكيل ميشود. 
تبصره ـ كار گروههاي تخصصي مديريت مخاطرات در هر استان، مناسب با انواع و فراواني مخاطرات موجود در همان استان تشكيل ميشود. ضرورت تشكيل هر يك از كار گروههاي تخصصي مديريت مخاطرات و اعضاي آن توسط كار گروه آمادگي استان تعيينميگردد. 

ماده 42ـ رييس ستاد شهرستان ميتواند با دعوت از ساير سازمانها و دستگاهها حسب مورد نسبت به تشكيل كار گروههاي تخصصي مورد نياز اقدام نمايد. 

ماده 43ـ با توجه به تواناييهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كار گروه تخصصي امداد و نجات كه به عنوان يكي از كار گروههاي تخصصي عملياتي با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران زير نظر كميته ملي آمادگي، تشكيل شده است فرماندهي و هدايت عمليات امداد و نجات (به عنوان بخشي از عمليات مقابله) را برعهده دارد. 

ماده 44ـ وظايف و اختيارات كار گروه تخصصي امداد و نجات عبارت است از: 
1ـ اجراي مصوبات ستاد. 
2ـ تهيه شرح خدمات تمامي سازمانها و بخشهي ذي ربط در امر امداد و نجات. 
3ـ برنامهريزي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور جلوگيري از تداخل مسئوليتها و انجام كارهاي موازي و تكراري در زمينه امداد و نجات. 
4ـ تهيه دستورالعملهاي لازم براي آمادگي در زمينه امداد و نجات براساس سياستهاي مصوب ستاد. 
5ـ برنامهريزي جهت تهيه و تامين وسايل مورد نياز اسكان موقت، تغذيه و بهداشت آسيب ديدگان. 
6ـ برنامهريزي در مورد برآورد اويه تلفات و خسارات. 
7ـ برنامهريزي جهت آموزشهاي ويژه مورد نياز سازمانهاي ذي ربط در امر مداد و نجات. 
8ـ برنامهريزي جهت تهيه و تامين وسايل و تجهيزات امداد و نجات. 
9ـ برنامهريزي جهت شناسايي منابع كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي و جلب و جذب اين كمكها در بحرانها. 
10ـ پشتيباني، هماهنگي و نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي امداد و نجات استان. 
تبصره ـ كليه سازمانها و دستگاهها در هنگام بروز بحران، به درخواست جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف به همكاري كامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش همكاري يا عدم همكاري احتمالي را به رييس ستاد ارايه نمايد. 

فصل پنجم ـ ساير مقررات 

ماده 45ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه مواد آموزشي و دستورالعلمهاي لازم درخصوص مديريت بحران و ساير مواردي را كه باعث ارتقاي فرهنگ ايمني در جامعه ميوشد و به تصويب كار گروه ملي آمادگي و كار گروههاي آمادگي استاني رسيده است، پخش نمايد. 

ماده 46ـ جذب، هدايت و توزيع اعانات و كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي برعهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است. جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمكهاي دولتي داخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده دبيرخانه ستاد است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمكهاي ياد شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، ممنوع است. 

ماده 47ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در بودجه سنواتي كشور سالانه رديف خاصي را متناسب با مراحل مختلف مديريت بحران كشور، پيشبيني نمايد و آن را در اختيار ستاد قرار دهد، دبيرخانه ستاد براساس سياستها و دستورالعملهاي ستاد، بودجه ياد شده را توزيع و هزينه مينمايد. 

ماده 48ـ شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها موظفند هر سال قسمتي از اعتبارات استاني خود را طبق پيشنهاد ستاد استان، به منظور انجام وظايف و برنامههاي پيشبيني شده در برنامههاي مراحل مختلف مديريت بحران (پيشگري، آمادگي، مقابله و بازسازي) تخصيص داده و به دبيرخانه ستاد استان ابلاغ نمايند. ستاد استان، نحوه مصرف اين بودجه را مشخص مينمايد. 

ماده 49ـ مسئولان كليه ادارات، سازمانها و دستگاههاي اجرايي موظفند هنگام بروز بحران بلافاصله امكانات و تجهيزات و اماكن در اختيار خود را بنا به درخواست رييس ستاد استان گذاشته و گزارش كار خود را جهت انجام اقدامات بعدي به مسئولان بالاتر ارايه نمايند. 

ماده 50ـ كليه واحدهاي توليدي اعم از بهداشتي، درماني، غذايي، دارويي، سوختي و پوشاك موظفند در شرايط مقابله با بحران بنا به درخواست ستاد استان، توليدات خود را با دريفات وجه آن در اختيار سازمانهاي مربوط قرار دهند. 

ماده 51ـ هنگام وقوع بحران كليه سازمانهاي حمل و نقل عمومي و خصوصي، دارندگان وسايل نقليه اعم از زميني، هوايي، دريايي و ريلي موظفند خدمات مورد نياز ستاد استان را به درخواست ستاد ياد شده تا اعلام رفع نياز در اختيار مسئولان مربوط قرار دهند. بديهي است حقالزحمه و خسارات وارد شده و اجرت خدمات بخش خصوصي براساس عرف متداول پرداخت ميشود . 

ماده 52ـ كليه دارندگان مشاغل آزاد، صاحبان حرف، متوليان خدمات عمومي و متخصصان رشتههاي مختلف موظفند به هنگام بروز بحران، به درخواست مسئولان مربوط، خدماتخود را جهت انجام عمليات مقابله در اختيار سازمانهاي مسئول امر مديريت بحران قرار دهند. هزينه خدمات مربوط در صورت مطالبه توسط سازمانهاي مسئول بنا بر عرف روز پرداخت ميشود. 

ماده 53ـ طرح مديريت بحران شهر تهران مصوب هشتمين جلسه كار گروه كاهش آثار بلاياي طبيعي مورخ 8/3/1380 تا زمان تصميمگيري ستاد لازمالاجرا خواهد بود. 

ماده 54ـ صاحبان يا مسئولان كليه مجتمعها يا اماكني كه حداقل يكي از شرايط زير را دارند، بايد طبق استانداردهاي تعيين شده توسط ستاد، گروه مديريت بحران به منظور پيگيري كليه مسايل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل تشكيل دهند: 
1ـ دست كم بيست وپنج 25 نفر ساكن يا كارمند داشته باشند. 
2ـ دست كم در ساعاتي از روز بيش از بيست و پنج 25 نفر مراجعه كننده داشته باشند. 
3ـ دست كم شش 6 طبقه داشته باشند. 
4ـ در صورتي كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند. 
تبصره ـ در مناطق شهري، شهرداريها و در مناطق غيرشهري دبيرخانههاي ستاد شهرستانها مسئول پيگيري اجراي اين ماده هستند. 

ماده 55ـ دبيرخانه ستاد موظف است با همكاري بيمه مركزي ايران، گسترش بيمه حوادث در كشور را پيگيري نمايد. بيمه حوادث شامل تامين مالي بخشي از مراحل مقابله و بازسازي مديريت بحران است. 
تبصره 1ـ كار گروه ملي آمادگي موظف است دستورالعمل مربوط به انواع بيمههاي حوادث، تخفيف يا يارانههاي مربوط و نيز اجباري كردن موارد لازم را تهيه و به روز كند. 

ماده 56ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايطي را فراهم كند كه تا پايان سال 1383، امكان تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفتن حداقل پنجاه درصد صنايع دستي، ابنيه عمومي، تاسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صننعتي ميسر شود. 
تبصره 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه تا پايان سال 1388، امكان اجباري كردن بيمه حوادث در سطح عمومي فراهم گردد. 
تبصره 2ـ در مورد بيمه محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون تاسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي ـ صوب 1362 ـ اين مسئوليت متوجه وزير جهاد كشاورزي خواهد بود. 

ماده 57ـ سازمان شهرداريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازاني در جهت پشتيبانيهاي مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را طبق آييننامهاي كه به تصويب شوراي آن سازمان خواهد رسيد ايجاد مينمايد. 

معاون اول رييس جمهور 
محمدرضا عارف