از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١

​​​​​​

 بخشنامه

​​
عنوان: هزينه يابي صحيح و شناسايي بموقع در آمدها‌‌‌

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان سلام عليكم ؛ بمنظور انجام هزينه يابي صحيح و شناسايي بموقع در آمدها و قابل بررسي بودن نتايج عملكرد واحدامور ماشين آلات در دوره هاي زماني معين ،مقرر نماييد براي آن بخش از خدمات كه توسط واحد مذكور در پروژه هاي با منابع اعتباري بنياد به انجام ميرسد قرار داد داخلي في مابين واحدها تنظيم و تاثيرات در آمدي و هزينه اي ناشي از انجام فعاليت فوق در امور ماشين آلات قابل اندازه گيري و ثبت و ضبط باشد

هادي درفشي

معاونت پشتيباني وامورهماهنگي استانها
عنوان: موافقتنام

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان بسمه تعالي مدير كل محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان سلام عليكم احتراماً ، پيرو بخشنامه شماره 12075/1/01 مورخ 21/9/79 مبني بر اخذ سفته از رانندگان وسائل نقليه (سنگين و نيمه سنگين ) بدينوسيله ضمن تأكيد بر اجراي مفاد بخشنامه ياد شده سقف مبلغ سفته دريافتي از رانندگان ماشين آلات مذكور معادل يكصد و پنجاه ميليون ريال تعيين وابلاغ مي گردد.خواهشمند است دستور فرمائيد اقدام لازم بعمل آورند .

هادي درفشي

معاونت پشتيباني وامورهماهنگي استانها
عنوان: موافقتنام

موافقتنامه b اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي وديگرمدارك الحاقي آن‌كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است وپيمان ناميده ميشود درتاريخ ............... بين بنياد مسكن انقلاب اسلامي ................ به نمايندگي .............. كه دراين پيمان كارفرما ناميده ميشود ازيك سو وشركت ................... به شماره ثبت .................. ثبت شركتهاي ................. به نمايندگي آقاي ........ سمت .................... ازسوي ديگرمنعقد ‌گرديد.

 ماده 1 - موضوع :
 موضوع پيمان موضوع پيمان عبارت است از : اجراي ............. درشهر............ بشرح زير وطبق نقشه ومشخصات پيوست بطوركامل :
 ماده 2 -
  اين پيمان ، شامل اسناد ومدارك زيراست : الف) موافقتنامه ب) شرايط عمومي ج) شرايط خصوص د) برنامه زماني كلي هـ) فهرست بها ومقادير و) مشخصات فني (مشخصات فني عمومي مشخصات فني خصوصي) دستورالعملها واستادادرهاي فني ز) نقشه ها اسنادتكميلي كه حين اجراي كاروبه منظوراجراي پيمان به پيمانكارابلاغ ميشود يابين طرفين پيمان مبادله ميگردد نيزجزء اسناد ومدارك پيمان بشمار مي آيد0 اين اسناد بايد درچارچوب اسناد ومدارك پيمان تهيه شود0 اين اسناد ، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركاروصورتمجلس باشد.درصورت وجود دوگانگي بين اسناد ومدارك پيمان ، موافقت نامه پيمان برديگراسناد ومدارك پيمان اولويت دارد هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب بامشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي ومشخصات فني عمومي است واگردوگانگي مربوط به بهاي كارباشد فهرست بهابرديگراسناد ومدارك پيمان اولويت دارد0
 ماده 3 - مبلغ :
  مبلع پيمان ...................... ريال برابر............... تومان تعيين گرديد0 مبلغ پيمان باتوجه به اسناد ومدارك پيمان تغييرمي كند.ضريب پيمان برابراست با ................. نسبت به فهرست پايه ابنيه سال ................. .
 ماده 4 - تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار :
  الف) اين پيمان ازتاريخ مبادله آن (ابلاغ ازسوي كارفرما) نافذ است .ب) مدت پيمان 000000000000000000 است0 اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان تنظيم ميشود پيمانكارمتعهداست ازتاريخ تعيين شده براي شروع كاردرمدت ............ نسبت به تجهيزكارگاه به منظورشروع عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد0
 ماده 5 - دوره تضمين :
 حسن انجام عمليات موضوع پيمان ازتاريخ تحويل موقت ياتاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين ميشود براي 12 ماه ازسوي پيمانكارتضمين مي گردد وطي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل ميشود0
 ماده 6 -نظارت براجراي كار:
 نظارت براجراي تعهدات پيمانكارطبق اسناد ومدارك پيمان ازطرف كارفرما به عهده شركت مهندسان مشاور .................واگذارشده است كه باتوجه به‌مواد 32 و33 شرايط عمومي انجام مي‌شود0 (براساس توافق به‌عمل آمده باكارفرما)
 ماده 7- نشاني طرفين :
 نشاني كارفرما : .................. نشاني پيمانكار: ................... كارفرمـا پيمانكـار
عنوان: قرارداد نصب و راه اندازي

a قرارداد نصب وراه اندازيb به استناد .......................... اين قراردادبين‌بنيادمسكن‌ انقلاب‌اسلامي ........................... ‌به‌نمايندگي‌ ............. سمت ......................... به‌نشاني : ................................................................................ كه دراين قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود ازيك طرف‌ و الف) مؤسسه .................... به‌شماره‌ثبت....................به‌نمايندگي‌ ..................... سمت ...........................به‌نشاني : ................................... تلفن : ....................ب) آقا/خانم : ............................ فرزند : ............... دارنده‌شناسنامه‌شماره : ............. صادره از : ................................... به‌نشاني : .................................................. تلفن : .........................كه دراين قرارداد مجري ناميده مي شود ازطرف ديگرمنعقد گرديد.

 ماده 1 – موضوع قرارداد :
  موضوع قرارداد عبارت است ازنصب وراه اندازي ............ مطابق مشخصات فني مندرج در ...... برگ پيوست قرارداد درمحل مذكوردرماده 7 قراردادكه به امضاء طرفين رسيده وجزء لاينفك آن مي‌باشد
 ماده 2 - اسناد ومدارك قرارداد :
  اين قرارداد شامل اسناد ومدارك زير بوده كه به امضاء طرفين رسيده است وهرگاه بين مواد وفصول آنها تناقضي وجود داشته باشد ملاك رفع تناقص به ترتيب اولويت زيرمي‌باشد. 1- قراردادحاضر 2- .......برگ پيوست قرارداد 3- نقشه‌هاي‌اجرايي، تاسيساتي و.......
 ماده 3 - مدت قرارداد :
  اين قرارداد شامل اسناد ومدارك زير بوده كه به امضاء طرفين رسيده است وهرگاه بين مواد وفصول آنها تناقضي وجود داشته باشد ملاك رفع تناقص به ترتيب اولويت زيرمي‌باش. 1- قراردادحاضر 2- .............برگ پيوست قرارداد 3- نقشه‌هاي‌اجرايي، تاسيساتي و.........
 ماده 4– مبلغ قرارداد :
  مبلغ قرارداد .............................. ريال معادل ............................ تومان مي‌باشدكه به شرح ماده 5 پس ازكسركسورمتعلقه به قرارداد به مجري پرداخت خواهدشد.
 ماده 5 – نحوه پرداخت قرارداد :
  مبلغ قرارداد طي ................. به شرح زيروباتأييد نماينده كارفرماپس‌ازكسركسورقانوني به مجري قابل پرداخت خواهدبود. الف – مبلغ ............... ريال معادل .......... درصد مبلغ قرارداد (حداكثر25) وپس ازامضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت درقبال اخذ (ضمانتنامه بانكي/تضمين ملكي/اوراق قرضه/اسنادموردقبول امورمالي) به مجري پرداخت خواهدش. ب- .......... پ- .......... ت- .......... تبصره : هزينه هاي مربوط به اخذ تأييديه ايمني نصب .......... ازشركت‌هاي ذيصلاح بازرسي بعهده ........مي‌باشد
 ماده 6 : كسورقانوني :
  كسورقانوني اين قرارداد به‌عهده مجري مي‌باشد0 كارفرما ازهرپرداخت به مجري 00000000 درصدبابت ماليات و0000000 درصدبابت بيمه كسرمي نمايد0 استرداد سپرده بيمه وپرداخت مرحله آخروتسويه‌حساب منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد0
 ماده 7 - محل نصب و نحوه تحويل.
  محل نصب وراه اندازي واجراي پروژه موضوع قرارداد در .......... مي‌باشد0 تحويل موضوع قرارداد باتنظيم صورتجلسه تحويل مطابق فرم ........... پيوست صورت مي‌گيرد.
 ماده 8 - تعهدات مجري :
  8-1- مجري موظف است بلافاصله پس از رسيدن كالا ودرصورت آماده بودن محل نصب، مطابق پيوست0000000 نسبت به تجهيزكارگاه وشروع عمليات اجرائي اقدام نمايد0 8-2 مجري موظف است نقشه ها را ازنظرفني بررسي وباعمليات اجرائي‌ساختماني وتاسيسات 000000000000تطبيق داده وموارد اشكال راكتباً باطلاع كارفرمايانماينده وي برساند0 8-3- مجري موظف است نماينده رسمي خودراكه مسئوليت اجراي كار دركارگاه رابعهده خواهد داشت به كارفرما يا نماينده وي معرفي نمايد0 اين نماينده موظف است درطول مدت اجراي مفاد اين قرارداد در مواقع كاري حضور داشته باشد 0 8-4- كليه هزينه هاي مربوط به‌پرسنل مجري ازقبيل دستمزد، بيمه‌تامين اجتماعي، اياب وذهاب، مسكن، غذا ولباس كاربه عهده مجري مي‌باشد وكارفرما هيچگونه مسئوليتي ازاين بابت ندارد0 8-5- تامين كليه وسائل وابزاركاروماشين آلات جهت اجراي قرارداد بعهده مجري است0 8-6- مجري موظف است كليه افراد مشغول به كارخودرادركارگاه بيمه نمايد وكارفرما هيچگونه مسئوليتي را ازاين بابت ندارد0 8-7- مجري بايستي درابتداي عمليات اجرايي ازمحل كار بازديد وراهنمايي لازم رابعمل آورد تا ازدوباره كاري جلوگيري گردد0 8-8- كليه افراد مجري درداخل كارگاه بايد از لباس كاروكلاه ايمني استفاده نمايند0 8-9- انجام دقيق وصحيح كليه اموري كه درپيوست شماره 000000000 قرارداد ذكرشده ‌بعهده مجري واگذارشده است0 8-10- مجري تعهد مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كارمندان 00000000 مصوب 1337 نمي‌باشد0 8-11- مجري تعهد مينمايد كه درانعقاد اين قرارداد وجه وياچيزي كه عرفاً رشوه تلقي گردد را به هيچيك از عوامل موثر درانعقاد قرارداد وخانواده درجه يك آنان پرداخت ننموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود مطابق آئين نامه مربوط اقدام وقرارداد فسخ وخسارات وارده اخذ خواهدشد .
 ماده 9- تعهدات كارفرما :
  9-1-پرداخت وجوه مطابق ماده 5 قرارداد 9-2- انجام كليه اموري كه مطابق پيوست ..... بعهده كارفرما واگذارشده است0
 ماده 10 – تضمين حسن اجراي قرارداد :
  مجري همزمان با امضاي قرارداد (ضمانت نامه بانكي/ تضمين ملكي /اوراق قرضه/ اسناد موردتأييدامورمالي) معادل 10 مبلغ كل قرارداد را به‌عنوان تضمين حسن اجراي قرارداد دراختياركارفرما قرارمي‌دهد0كارفرما حق دارد درصورت فسخ قرارداد تضمين مذكور را به‌نفع خود برداشت كند وهمچنين مي‌تواند خسارات ناشي از تخلفات مجري دراجراي قرارداد را ازمحل آن برداشت نمايد ومجري دراين خصوص حق هيچگونه اعتراضي ندارد0 بديهي است درصورت اجراي صحيح قرارداد، تضمين موردبحث به مجري مسترد خواهد شد
 ماده 11 : دوره تضمين
  مجري ازتاريخ اتمام نصب وراه اندازي صحت كار دستگاههاي منصوبه را بمدت ........ تضمين مي‌نمايد واين مدت دوره تضمين ناميده مي‌شود0 درصورتي كه دراين دوره اشكالي ناشي از نحوه نصب و راه اندازي و 000000000 بوجود آيد مجري متعهداست مجاناً نسبت به رفع نقص اقدام نمايد، درصورتيكه مجري ظرف 24 ساعت ازتاريخ ابلاغ اقدام به رفع نقص ننمايد ، كارفرما مي‌تواند راساً اقدام وهزينه انجام شده را به اضافه 15 درصد ازمحل تضمين وياساير دارائي‌هاي مجري برداشت نمايد
 ماده 12 - حوادث غيرمترقبه :
  درصورت بروز حوادثي كه مجري درآن هيچ نقشي نداشته باشد ازقبيل جنگ وحوادث طبيعي به مدت قرارداد اضافه ويابا توافق قرارداد خاتمه خواهد يافت وبراساس قوانين جمهوري اسلامي اقدام .
 ماده 13 - حق واگذاري :
  مجري حق واگذاري قرارداد راجزاً ياكلاً به غير ندارد مگرباجلب نظركتبي كارفرما، درغيراينصورت كارفرما ميتواند قرارداد را فسخ وخسارات وارده را بنابه تشخيص خود ازمجري اخذ نمايد.
 ماده14 - حل اختلاف :
  هرگاه دراجرا ويا در تعبيروتفسيرمواد اين قرارداد اختلاف بروز نمايد كه ازطريق مذاكره مستقيم بين طرفين حل وفصل نگردد، حل اختلاف ازطريق داورمرضي الطرفين صورت خواهد گرفت0 راي داور قطعي وبراي طرفين لازم الاجرا مي باشد.
 ماده 15 - تغييرات واختيارات :
  1-مجري مجازبه اعمال هيچگونه تغييردرمشخصات فني توافق شده درخصوص نصب موضوع قرارداد نمي‌باشد مگر باتوافق كتبي كارفرما0 2-كارفرماحق دارد تاميزان 25 موضوع قرارداد را اضافه ياكسرنمايد دراين صورت برابرمفاد قرارداد بها ومدت تغييرخواهدكرد.
 ماده 16 - نماينده :
  دراجراي اين‌قرارداد كارفرما ومجري مي‌بايدنماينده‌خودرا باتعيين‌حدود اختيارات به يكديگرمعرفي‌نمايند0
 ماده 17- تأخيرات :
  مجري تعهد مي‌نمايد كه درتاريخ تعيين شده درماده 3 موضوع قرارداد رابه نحو احسن به اتمام برساند، درغير اينصورت كارفرما تأخيرات غيرمجاز رامحاسبه وبه ازاي هر روزتأخيرغيرمجاز 000درصدمبلغ قرارداد رابه عنوان جريمه تأخيرازمحل تضمين يامطالبات وياسايردارايي‌هاي مجري برداشت مي‌نمايد0 تبصره : درصورتيكه ميزان تأخيرغيرمجازازيك چهارم مدت قرارداد تجاوزنمايد ، قرارداد فسخ مي‌گردد.
 ماده 18- فسخ قرارداد :
  چنانچه مجري دراجراي مفاد اين قرارداد تخلف نمايد كارفرما ابتدا با اخطاركتبي مشكلات رابه مجري متذكر مي گردد 0چنانچه ظرف يكهفته ازتاريخ اخطارمجري نسبت به رفع مشكل اقدام ننمايد ، كارفرما مي تواند قرارداد رافسخ وسپرده حسن انجام كار را به نفع خود برداشت كند0 وضرروزيان حاصله را ازمطالبات ويا سايردارائيهاي مجري اخذ نمايد0 درموارد زير كارفرما مي تواند قرارداد فسخ نمايد : 1-تعلل دراجراي كار 2-عدم رعايت استانداردهاي لازم 3-عدم رعايت موارد ايمني كار 4-تاخيرغيرمجازبيش ازيك چهارم مدت قرارداد 5-عدم رعايت مفاد قرارداد 6-واگذاري به غير 7-شمول قانون منع مداخله 8-شمول مبارزه بااخذرشوه 9-سايرموارد تبصره : كارفرما ميتواند درصورت صلاحديد راساً اقدام به رفع مشكل نموده هزينه هاي انجام شده را با15 اضافه به حساب مجري منظوروازمطالبات وي كسركند.
 ماده 19- خاتمه قرارداد :
  چنانچه كارفرما بدون تقصيروتخلف مجري وبنا به مصلحت خود تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد ، مي‌تواند اين قرارداد را بااخطاركتبي 15 روزه خاتمه وبراساس ميزان كارانجام شده كه مورد تأييد كارفرما باشد مطالبات طرفين را محاسبه ونسبت به تسويه حساب اقدام نمايد.
  ماده 20- تابعيت قرارداد :
  اين قرارداد تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد0
  ماده 21 - نشاني طرفين :
  نشاني طرفين همان است كه درابتداي قرارداد قيد گرديده است وطرفين مكلف مي‌باشند به محض تغيير نشاني حداكثر ظرف يك هفته مراتب راكتباً به طرف ديگر اعلام نمايد درغيراينصورت نشاني قبلي معتبر است ومكاتبات اداري واوراق قضائي ارسال شده به نشاني مذكورابلاغ شد تلقي مي‌گردد .
  ماده 22 - نسخ قرارداد :
  اين قرارداد در ....... ماده و ......... تبصره و........نسخه تنظيم گرديده وكليه نسخ آن حكم واحد را دارند0 امضاء كارفرما امضاء مجري
عنوان: قرارداد خريد

به استناد .............................. اين قراردادبين‌بنيادمسكن‌ انقلاب‌اسلامي ..................... ‌به‌نمايندگي‌ ................................................................سمت ............... به‌نشاني : ........... .........................................كه دراين قرارداد خريدارناميده مي‌شود ازيك طرف‌ و الف) مؤسسه .......................... به‌شماره‌ثبت.................... ثبت شركتهاي..................به‌نمايندگي‌ ......................................سمت .........................به‌نشاني : ....................................... ..........................تلفن : .................... ب) آقا/خانم : ....................... فرزند : ................... دارنده‌شناسنامه‌شماره : ....................... صادره از : ............................. به‌نشاني : ........................................ ........................................تلفن : .............................. كه دراين قرارداد فروشنده ناميده مي‌شود ازطرف ديگر منعقد گرديد0

  ماده 1 – موضوع قرارداد :
  موضوع قرارداد عبارت است ازخريد ......................... مطابق نمونه موجود درنزدخريدارومشخصات مندرج در ............. برگ پيوست قرارداد كه به امضاء طرفين رسيده ‌وجزء لاينفك‌آن مي‌باشد.
  ماده 2 - اسناد ومدارك قرارداد :
  اين قرارداد شامل اسناد ومدارك زير بوده كه به امضاء طرفين رسيده است وهرگاه بين مواد وفصول آنها تناقضي وجود داشته باشد ملاك رفع تناقص به ترتيب اولويت زيرمي‌باشد. الف ) قرارداد حاضر ب ) نقشه ها ومشخصات كالا
  ماده 3 - مدت قرارداد :
  مدت قرارداد ............................... روز/ ماه شمسي تعيين وزمان شروع آن ازتاريخ .............. مي‌باشد .
  ماده 4– مبلغ قرارداد :
  مبلغ قرارداد .............................. ريال معادل...................... تومان مي‌باشدكه به شرح ماده 5 پس ازكسركسورمتعلقه به قرارداد به فروشنده پرداخت خواهدشد0
  ماده 5 – نحوه پرداخت :
  مبلغ قرارداد طي 0.........مرحله به شرح زيروباتأييد نماينده خريدار پس‌ازكسركسورقانوني به فروشنده قابل پرداخت خواهدبود. الف – مبلغ 0000000000 ريال معادل 0000000 درصد مبلغ قرارداد (حداكثر25) وپس ازامضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت درقبال اخذ (ضمانتنامه بانكي/تضمين ملكي/اوراق قرضه/اسنادموردقبول امورمالي) به فروشنده پرداخت خواهدشد0 ب- ........ پ- ........ ت- ........ تبصره : پرداخت مبلغ قرارداد پس ازارائه فاكتور رسمي توسط فروشنده ، انجام مي‌گيرد0 ماده 6 - كسورقانوني :
  ماده 6 - كسورقانوني :
  كسورقانوني اين قرارداد به‌عهده فروشنده مي‌باشد وخريداربرابرمقررات وقوانين جمهوري اسلامي ايران ازهر پرداخت به فروشنده كسورقانوني راكسرخواهدنمود0
  ماده7 - محل تخليه ونحوه تحويل كالا:
  محل تخليه وتحويل كالاي موضوع قرارداد در ............ ..مي‌باشد وتحويل كالا باتنظيم صورتجلسه تحويل مطابق فرم پيوست ................ صورت مي‌گيرد. تبصره : چنانچه بنا به‌درخواست خريدار، كالا درمحلي به جزمحل مذكوردراين ماده تخليه شود درصورت تعلق اضافه حمل ويا درصورت بارگيري وتخليه مجدد مابه‌التفاوت به عهده خريدار مي‌باشد0.
  ماده 8 - تعهدات فروشنده :
  8-1- تهيه وارائه نقشه هاي كالا ، مطابق توافقات انجام شده ونيازخريدارباتوجه به پروفرمهاي ارائه شده . 8-2- تهيه‌وتحويل‌كالاموضوع‌قرارداد درزمان‌تعيين‌شده‌وطبق‌مشخصات‌مندرج‌درپيوست‌آن‌ونمونه‌موجود نزدخريدار0 8-3- تهيه وتحويل كالاي موضوع قرارداد طبق استاندارد مربوطه 8-4- هماهنگي وراهنمايي در زمان تخليه وتحويل كالا درمحل تحويل 8-5- تضمين كالاي موضوع قرارداد ازجهت كاركرد وكيفيت آن به شرح ماده يازده . 8-6- فروشنده تعهد مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كارمندان 00000 مصوب 1337 نمي‌باشد0 8-7- فروشنده تعهد مي‌نمايد كه درانعقاد اين قرارداد وجه و يا چيزي كه عرفاً رشوه تلقي گردد را به‌هيچيك از افراد موثردرانعقاد قرارداد وخانواده درجه يك آنان پرداخت ننموده وچنانچه خلاف آن ثابت شود مطابق آئين نامه مربوط اقدام وقرارداد فسخ وخسارات وارده اخذ خواهد شد0 8-8-فروشنده حق واگذاري موضوع اين قرارداد راجزاً ياكلاً به غير ندارد مگرباجلب نظركتبي خريدار0
  ماده 9 - تعهدات خريدار :
  9-1- پرداخت وجوه قرارداد مطابق‌ماده 5 قرارداد ظرف‌ يك‌هفته‌پس‌ازارائه‌مدارك‌لازم وسيله فروشنده. 9-2- مهيا نمودن شرايط مناسب محل تخليه‌وتحويل‌ كالا، ظرف حداكثر يك‌هفته پس از اعلام فروشنده وهمچنين حفاظت وحراست ازكليه تجهيزات كالا پس از تحويل درمحل. 9-3- درصورت تاخيردرآماده سازي محل تخليه توسط خريدار، فروشنده نيزمجاز به حداقل همان ميزان تاخيرخواهد بود وكليه هزينه هاي ناشي از حق توقف كانتينروانبارداري مازاد به عهده خريدار مي‌باشد0.
  ماده 10 – تضمين حسن اجراي قرارداد :
  فروشنده همزمان با امضاي قرارداد (ضمانت نامه بانكي/ تضمين ملكي /اوراق قرضه/ اسناد موردتأييدامورمالي) معادل 10 مبلغ كل قرارداد را به‌عنوان تضمين حسن اجراي قرارداد دراختيارخريدار قرارمي‌دهد0خريدارحق دارد درصورت فسخ قرارداد تضمين مذكور را به‌نفع خود برداشت كند وهمچنين مي‌تواند خسارات ناشي از تخلفات فروشنده دراجراي قرارداد را ازمحل آن برداشت نمايد وفروشنده دراين خصوص حق هيچگونه اعتراضي ندارد0 بديهي است درصورت اجراي صحيح قرارداد، تضمين موردبحث به فروشنده مسترد خواهد شد
  ماده 11 - دوره تضمين :
  فروشنده سالم‌ بودن ‌تجهيزات‌ وكالاي ‌مورد قرارداد را تأييد وبه‌مدت ‌0000000000000 ‌تضمين مي‌نمايد واين مدت دوره تضمين ناميده ميشود0 چنانچه درمدت يادشده معايب ونقايصي دركالاي تحويلي مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات ويا به‌كاربردن مصالح بد ويانامرغوب باشد فروشنده‌مكلف‌است آن را به هزينه خود ومجاناً رفع نمايد درصورتيكه فروشنده ظرف مدت 000000000 ازدريافت ابلاغ كتبي‌نسبت‌به‌رفع نقص‌اقدام‌ننمايدخريدارحق دارد راساً اقدام ومبلغ مربوط را به‌اضافه 15 ازمحل تضمين هاي فروشنده ويا سايردارائيهاي وي برداشت كند0 تبصره : هرنوع عيبي‌كه‌ دراثراستفاده مغايربا دستورالعمل‌هاي بهره‌برداري ازدستگاه وياسرقت وخرابكاري ويا به علت عوامل خارجي كه ارتباطي به فروشنده وكالا درزمان تحويل نداشته باشد وخارج ازمحدوده تعيين شده در مشخصات فني به وجود آيد شامل تضمين نمي‌باشد
  ماده 12 - حوادث غيرمترقبه:
  درصورت بروز حوادثي كه فروشنده درآن هيچ نقشي نداشته باشد ازقبيل جنگ وحوادث طبيعي به مدت قرارداد اضافه ويابا توافق قرارداد خاتمه خواهد يافت وبراساس قوانين جمهوري اسلامي اقدام مي‌شود0
  ماده 13 - تغييرات واختيارات :
  1- فروشنده مجازبه‌اعمال هيچگونه تغييردرمشخصات فني‌توافق‌شده‌كالانمي‌باشدمگرباتوافق كتبي خريدار . 2- خريدار حق دارد تاميزان 25 موضوع قرارداد را اضافه وياكسرنمايد دراين صورت برابر مفاد قرارداد بها ومدت تغييرخواهد كرد0
  ماده 14 - حل اختلاف :
  هرگاه دراجرا وتفسيرموادي ازاين قرارداد اختلافي بروز نمايد كه ازطريق مذاكره مستقيم بين طرفين حل وفصل نگردد،حل اختلاف ازطريق داورمرضي‌الطرفين صورت مي‌گيرد. رأي داور قطعي وبراي طرفين لازم الاجرا مي باشد
  ماده 15 - نماينده :
  دراجراي اين‌قرارداد فروشنده و خريدار مي‌بايدنمايندگان ‌خودرا باتعيين‌حدود اختيارات كتباً به يكديگرمعرفي‌نمايند0
  ماده 16- تأخيرات :
  فروشنده تعهد مي‌نمايد كه درتاريخ تعيين شده درماده 3، موضوع قرارداد رابه نحو احسن به اتمام برساند، درغيراينصورت خريدارتأخيرات غيرمجاز رامحاسبه وبه ازاي هر روزتأخيرغيرمجاز 000درصدمبلغ قرارداد رابه عنوان جريمه تأخيرازمحل تضمين يامطالبات وياسايردارايي‌هاي فروشنده برداشت مي‌نمايد0 تبصره : درصورتيكه ميزان تأخيرغيرمجازازيك چهارم مدت قرارداد تجاوزنمايد ، قرارداد فسخ مي‌گردد.
  ماده 17-فسخ قرارداد :
  چنانچه فروشنده دراجراي مفاد اين قرارداد تخلف نمايد، خريدار ابتدا با اخطاركتبي مشكلات رابه فروشنده متذكر مي گردد، چنانچه ظرف يكهفته ازتاريخ اخطار، فروشنده نسبت به رفع مشكل اقدام ننمايد ، خريدار ميتواند قرارداد رافسخ وسپرده حسن انجام كار را به نفع خود برداشت كند وضرروزيان حاصله را ازمطالبات ويا سايردارائيهاي فروشنده اخذ نمايد . درموارد زيرخريدار مي تواند قراردادرا فسخ كند : 17-1- تعلل دراجراي كار 17-2- عدم رعايت استانداردهاي لازم 17-3- تاخيرغيرمجازبيش ازيك چهارم مدت قرارداد 17-4- عدم رعايت مفاد قرارداد 17-5- واگذاري به غير 17-6- شمول قانون منع مداخله 17-7- شمول مبارزه بااخذرشوه 17-8 -سايرموارد تبصره : خريدار ميتواند درصورت صلاحديد راساً اقدام به رفع مشكل نموده و هزينه هاي انجام شده را با15 اضافه به حساب فروشنده منظوروازمطالبات وي كسركند
  ماده 18- خاتمه قرارداد :
  چنانچه خريداربدون تقصيروتخلف فروشنده وبنا به مصلحت خود تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد ، مي‌تواند اين قرارداد را بااخطاركتبي 15 روزه خاتمه وبراساس ميزان كارانجام شده كه مورد تأييد خريدارباشدمطالبات طرفين را محاسبه ونسبت به تسويه حساب اقدام نمايد.
  ماده 19- تابعيت قرارداد :
  اين قرارداد تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
  ماده 20 - اقامتگاه :
  نشاني طرفين همان است كه درابتداي قرارداد قيد گرديده است وطرفين مكلف ميباشند به محض تغيير نشاني حداكثر ظرف يك هفته مراتب راكتباً به طرف ديگر اعلام نمايد درغيراينصورت نشاني قبلي معتبر است ومكاتبات اداري واوراق قضائي ارسال شده به نشاني مذكورابلاغ شد تلقي مي‌گردد0
  ماده 21 - نسخ قرارداد :
  اين قرارداد در .......... ماده و ............ تبصره و....نسخه تنظيم گرديده است كه كليه نسخ حكم واحد را دارند0 . خریدار فروشنده
خریدار فروشنده