از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١

​​​​​

 دستورالعمل

عنوان: اصلاحيه ماده 4 و افزايش يك ماده به دستورالعمل نحوه فعاليت و محاسبه كارانه و پاداش كاركنان و رانندگان امور ماشين آلات بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شماره 6404/ص مورخ 8/5/87​​​
  ماده 4-
  نحوه ارزيابي عملكرد و پرداخت كارانه كاركنان ستادي مرتبط با امور ماشين آلات : در اجراي مفاد اين دستورالعمل و جهت بهره وري در امور ماشين آلات ، همه ساله بر اساس شاخصه هاي ارزيابي كه با پيشنهاد دفترامور هماهنگي استانها و تاًييد معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها ابلاغ ميگردد ؛ عملكرد امور ماشين آلات سراسر كشور بررسي و ميزان كارانه قابل پرداخت به افراد مشمول اعلام مي شود . تبصره 1 – كاركناني كه مشمول دريافت كارانه نمي گردند عبارتند از : - افرادي كه كاركرد آنها كمتر از 6 ماه باشد (به استثناي كاركناني كه به افتخار بازنشستگي نائل ميگردند ). - افرادي كه بر اساس راي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اخراج ميشوند - كارگران روز مزد تبصره 2 – پرداخت ارزشيابي و ساير مزايا به كاركنان ستادي امور ماشين آلات بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي مورد عمل كاركنان بنياد خواهد بود .
  ماده 7-
  نحوه اصلاح آتي مفاد اين دستورالعمل : چنانچه حسب ضرورت نياز به اصلاحات در مفاد اين دستورالعمل باشد ؛ با پيشنهاد دفتر امور هماهنگي استانها و تاييد معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها امكان پذير خواهد بود .
عنوان: دستورالعمل اجرايي پرداخت تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستايي
 توضیحات
 

طرح ويزه بهسازي و نوسازي مسكن روستائي سال 86 در راستاي اجراي طرح ويژه بهسازي مسكن روستائي موضوع مصوبه شماره 40153/ت 37451 ه مورخ 19/3/86 هيأت محترم وزيران دستورالعمل اجرائي پرداخت تسهيلات با نرخ سود 5 به جهت احداث 300000 واحد مسكوني روستائي به شرح ذيل ابلاغ مي گردد .

  ماده 1- محدوده عمل :
  اين تسهيلات در تمامي روستاهاي كشور و شهرهاي با جمعيت زير 12000 نفر ( بر اساس مصوبه شماره 206175/484 مورخ 3/11/84 مجلس شوراي اسلامي ) براي تخريب و نوسازي يا احداث بناي جديد ، به متقاضيان اهدا مي گردد . تبصره 1: پرداخت تسهيلات فوق براي مناطق خاص ( روستاهاي واقع در حوزه شهرهاي بزرگ بر اساس آخرين تقسيمات كشوري ) حسب مورد در صورت تصويب شوراي هماهنگي استان ، بلامانع است .
  ماده 2- شرايط تسهيلات :
  1-2- سقف فردي تسهيلات بر اساس مصوبه شماره الف/2621 مورخ 13/6/86 شوراي پول و اعتبار ، مبلغ 65 ميليون ريال مي باشد . 2-2- مشمولين تسهيلات فقط براي يكبار حق استفاده از اين تسهيلات را دارند . تبصره 1 : استفاده كنندگان از تسهيلات بهسازي سنوات قبل ( قبل از سال 84 ) در صورت تسويه حساب كامل تسهيلات قبلي با بانك ، مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند . 3-2- قرارداد بانك با متقاضي بر اساس نرخ سود مصوب تسهيلات مقاوم سازي ( 5 ) منعقد مي گردد . تبصره 1 : واحدهاي مسكوني كه در قالب مجموعه سازان احداث مي گردند . در مرحله مشاركت مدني و فروش اقساطي ، از تسهيلات با نرخ سود 4 بهره مند مي گردند . 4-2- مجموعه دوره ساخت ( دوره مشاركت مدني ) و دوره بازپرداخت اقساط ( دوره فروش اقساطي ) 144 ماه مي باشد كه حداكثر دوره ساخت 18 ماه تعيين و مابقي به عنوان فروش اقساطي منظور مي گردد . تبصره 1 : در صورتيكه دوره ساخت كمتر از 18 ماه باشد بانك عامل مجاز خواهد بود باقي مانده دوره ساخت را به دوره فروش اقساطي اضافه نمايد . تبصره 2 : دوران ساخت تا 6 ماه ( كلاً 24 ماه ) قابل تمديد خواهد بود ولي سرجمع زمان دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي نبايد از 144 ماه بيشتر شود . تبصره 3 : نحوه پرداخت اقساط تسهيلات ، بنا به درخواست و تمايل متقاضي در دوره هاي يكساله ، شش ماهه ، سه ماهه ، و يا ماهانه از روستائيان اخذ خواهد شد . 5-2- مهلت قانوني شروع بكار و اخذ مرحله اول تسهيلات ، حداكثر دو ماه پس از انعقاد قرارداد با بانك مي باشد . تبصره 1: در صورت عدم تحقق مهلت قانوني دريافت قسط اول تسهيلات ، بنياد مسكن مي تواند با ارسال فرم قطع وام به بانك ضمن فسخ قرارداد ، متقاضي جديد جايگزين كند . تبصره 2: درصورت قطع وام در هر مرحله ، باقيمانده تسهيلات موصوف به سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه خواهد خواهد شد . تبصره 3: در صورت قطع وام در هر مرحله ، باقيمانده تسهيلات موصوف به سرجمع اعتبار آن شهرستان اضافه خواهد شد .
  ماده 3- مشمولين طرح :
  افراد ساكن در روستا يا افرادي كه بخواهند در روستا ساكن شوند به ترتيب اولويت بعنوان مشمولين طرح جهت استفاده از تسهيلات عبارتند از : 1-3- متقاضياني كه واحد مسكوني آنها كم دوام يا غير مقاوم بوده و تقاضاي تخريب و نوسازي واحد مسكوني خود را دارند . 2-3- متقاضياني كه واحد مسكوني آنها در روستايي واقع شده باشد كه جز مناطق سانحه خيز كشور مي باشد . 3-3- متقاضياني كه در حوزه اجراي طرحهاي هادي و اصلاح معابر روستائي قرار داشته و تمام يا بخش عمده اي از بناي مسكوني آنها تخريب گرديده و يا در حال تخريب مي باشد . 4-3- متقاضياني كه در محدوده اجراي طرحهاي تفكيك و واگذاري زمين روستائي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير طرحهاي اسكان جمعيت روستائي مايلند نسبت به احداث واحد مسكوني جديد اقدام نمايند . 5-3- مجموعه سازان مسكن ، متقاضيان احداث 4واحد مسكوني روستائي و به بالا ( مطابق دستورالعمل مجموعه سازي ) 6-3- متقاضيان مجرد با شرايط زير مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند . الف : - افراد مجردي كه 25سال يا بيشتر ، سن داشته ( زمان درخواست تسهيلات ملاك عمل خواهد بود ) و زندگي مستقلي بنا به تأئيديه شوراي محل داشته باشند . ب : - افراد مجردي كه به استناد تأئيديه شوراي محل ، سرپرستي خانوار را بر عهده دارند . ( حد نصاب 25 سال سن براي اينگونه افراد ملاك نيست . ) 7-3- متقاضياني كه تمايل داشته باشند مشتركاً در يك قطعه زمين ، دو يا سه واحد مستقل بسازند در صورت دارا بودن شرايط مورد نظر بانك عامل ، پرداخت تسهيلات بلا مانع مي باشد .
  ماده 4- تعداد مراحل پرداخت تسهيلات :
  1-4- تعداد مراحل اصلي پرداخت ، سه مرحله مي باشد ، ولي با توجه به شرايط استانها و به جهت كمك به بنيه متقاضيان ، با اضافه شدن مراحل فرعي ، بصورت 4 يا 5 مرحله اي ( جدول 1 ) نيز قابل پرداخت خواهد بود . 2-4- تعداد مراحل و مبلغ هر مرحله مطابق با بندهاي ذيل با پيشنهاد معاون بازسازي استان و تأئيديه مدير كل استان ، پس از تصويب دفتر مسكن روستائي مركز قابل اجرا خواهد بود . 3-4- مراحل فرعي به دو حالت زير امكان پذير مي باشد . كه يك حالت يا هر دو حالت در مراحل اصلي در نظر گرفته خواهد شد . الف : - به جهت كمك به بنيه مالي متقاضيان در تأمين مصالح ، پس از آماده سازي پي ( پي كني ) قسط اول تا سقف هفت ميليون ريال قابل پرداخت مي باشد . ب : - به جهت كمك به بنيه مالي متقاضيان در مراحل نهايي عمليات احداث بنا پس از اجراي سفت كاري ( ديوارچيني و نصب در و پنجره ) ما قبل قسط آخر قابل پرداخت مي باشد . تبصره 1 : در صورت اضافه شدن بند (ب) قسط آخر براي اجراي نما نبايد از 5 ميليون ريال كمتر باشد . 4-4- حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر مرحله اصلي ( سه گانه ) نبايد از 40 كل تسهيلات بيشتر باشد . جدول 1 حالت مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم حالت اول پي كني – فنداسيون اسكلت - سقف سفت كاري - نما حالت دوم *پي كني فنداسيون اسكلت - سقف سفت كاري - نما حالت سوم پي كني – فنداسيون اسكلت - سقف سفت كاري ** نما حالت چهارم *پي كني فنداسيون اسكلت - سقف سفت كاري ** نما * حداكثر مبلغ قسط اين مرحله پس از پي كني 7 ميليون ريال مي باشد . ** حد اقل مبلغ قسط اين مرحله جهت اجراي نما 5 ميليون ريال مي باشد . معرفي به بانك جهت دريافت قسط تبصره 1: مبالغ پرداخت مراحل ، در مورد متقاضيان بند 7-3 همين دستورالعمل ، مطابق با حالت چهارم جدول 1 و بر اساس نسبت فيزيكي متناسب در هر مرحله ، پس از كارشناسي بنياد صورت خواهد گرفت .
  ماده 5 – گردش كار :
  گردش كار از ابتداي مراجعه متقاضي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستانها تا مرحله صدور پايان كار به شرح ذيل مي باشد . 1-4- تخصيص و توزيع استاني و شهرستاني تسهيلات پيش بيني شده توسط بنياد مسكن و ابلاغ آن به بانكهاي عامل بهمراه دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات و تعداد مراحل مصوب و مورد نظر بنياد استان . 2-5- تكميل فرم درخواست تسهيلات بانكي توسط متقاضي پس از رويت شرايط و ضوابط وام گيرندگان ( فرم شماره 1 تشكيل پرونده ) 3-5- بررسي مدارك اوليه و شرايط متقاضي توسط بنياد مسكن و تأئيد استحقاق وي براي دريافت تسهيلات . 4-5- مشاوره فني ، انتخاب نقشه جزئيات توسط بنياد مسكن ( ابلاغ فرم شماره 4 تشكيل پرونده به متقاضي ) 1-4-5- رعايت كليه ضوابط و مقررات ملي ساختمان در احداث بنا الزامي است . 2-4-5- ساخت زير زمين تحت هر عنواني با شرايط ذيل امكان پذير بوده و واحد مستقلي محسوب نمي شود . الف . در نقشه مصوب ، جزئيات اجرائي آن طراحي و محاسبه شده باشد . ب . ارتفاع زير سقف آن نسبت به سطح متوسط اطراف واحد مسكوني از 20/1 متر تجاوز نكرده باشد . 5-5- مراجعه متقاضي به شعب بنياد مسكن شهرستان و ارائه مدارك ذيل جهت تشكيل پرونده - مدارك دال بر مالكيت ( سند ملك ، استشهاد محلي ، قولنامه تأئيد شده توسط شورا اسلامي روستا ) - مدارك شناسايي متقاضي (شناسنامه ) - فرم درخواست تحصيلات (بند 2-5 همين دستورالعمل ) - پروانه ساختماني بهمراه نقشه هاي تاييد شده - قرارداد نظارت با ناظر مورد تاييد بنياد شهرستان - رويت و امضاء تعهد نامه هاي پيش بيني شده 6-5- فرم تقاضاي تسهيلات (فرم شماره ب-1 براي سازنده انفرادي و فرم شماره 1 براي مجموعه ساز ) 7-5- تنظيم معرفي به بانك ،با تعيين مبلغ كل تسهيلات و نوع تضمين قابل اخذ مطابق با مصوبات ابلاغي جهت انعقاد قرارداد مشاركت مدني فيمابين متقاضي و بانك (فرم شماره ب-1) و و ثبت در بانك اطلاعات توسط بنياد مسكن. 8-5- مراجعه متقاضي به شعب تعيين شده بانك عامل جهت عقد قرارداد ،كه قبلاًبا هماهنگي بنياد مسكن و بانك عامل براي ارائه تسهيلات تعيين شده است . تبصره 1 : شعب بانك حداكثر 15 روز مهلت دارند نسبت به بررسي ،تصويب و انعقاد قرارداد با متقاضي اقدام نمايد و در صورت عدم انعقاد قرارداد با ذكر دلايل منطقي ،موضوع را به بنياد مسكن انقلاب اسلامي منعكس نمايند . و 9-5- ارسال تاييديه عقد قرارداد توسط بانك حامل جهت بنياد مسكن 10-5- درخواست و دريافت مراحل تسهيلات به ترتيب در هر كدام از مراحل پرداخت وام به شرح ذيل تكرار خواهد شد : 1-10-5- مراجعه يا ارسال درخواست (از طريق پست ) توسط متقاضي براي دريافت هر مرحله از تسهيلات به بنياد مسكن شهرستان يا مراجعيكه از طرف بنياد مسكن تعيين مي شوند (فرم شماره ب-2) 2-10-5- بازديد ناظرين بنياد مسكن از پروژه براي تاييد انجام عمليات به ميزان مندرج در جدول 1 تبصره 1 : كنترل پيشرفت كار در مرحله اول ،حصول اطمينان از هزينه كرد سهم الشركه متقاضي ميباشد . 3-10-5- صدور اختاريه (فرم شماره ب-4)در صورت عدم رعيت ضوابط فني و تعيين زمان بازديد مجدد از واحدهايي گخ اخطاريه دريافت كرده اند و ابلاغ ان به متقاضي . تبصره 1: در صورتي كه در بازديدد مجدد ناظر از واحدهاي گيرنده اخطاريه متقاضي نسبت به رفع نقص اقدام نكرده باشد بنياد مسكن شهرستان مي بايد مراتب را جهت قطع پرداخت مراحل بعدي ،حال نمودن ديون و اضافه كردن مبالغ مربوطه به مراحل بعدي تسهيلات لاينگونه متق اضيان ،به سرجمع تسهيلات قابل توضيح در قالب فرم شماره ب-6 به بانك عامل اعلام نمايد . 4-10-5- بررسي پرونده و تنظيم معرفي نامه در شعب بنياد به بانك (فرم شماره ب-3 )براي دريافت هر مرحله و ثبت در بانك اطلاعات . 5-10-5 – مراجعه متقاضي به شعب بنياد براي دريافت معرفي نامه هر مرحله از تسهيلات در زمان تعيين شده 6-10-5- مراجعه متقاضي به بانك عامل و دريافت تسهيلات و ارسال تأئيديه پرداخت ( پرفراژ ذيل فرم شماره ب-3 ) توسط بانك به بنياد مسكن شهرستان جهت ثبت در بانك اطلاعات . 11-5- هر گونه نظارت موردي و احتمالي از طرف بانك پس از انعقاد قرارداد مشاركت مدني با متقاضي و در مراحل مختلف پرداخت ميسر مي باشد بديهي است جهت مساعدت با متقاضيان روستائي در صورت لزوم انجام بازديد با تعيين مهلت حداكثر 15 روز پس از صدور معرفي نامه ( فرم شماره ب 3 ) بايد انجام پذيرد و مغايرت هاي احتمالي پيشرفت فيزيكي با مفاد قرارداد مشاركت مدني بايد كتباً از طرف بانك به متقاضي و به بنياد مسكن اعلام شود . عدم پاسخ در مهلت مذكور به منزله بلامانع بودن پرداخت وام در مرحله مورد نظر مي باشد . 12-5- به جهت كاهش مراجعات غير ضرور متقاضي همزمان با تنظيم معرفي نامه ( فرم شماره ب-3 ) براي دريافت مرحله آخر وام ، فرم پايان كار ( فرم شماره ب-5 ) نيز توسط بنياد مسكن تنظيم و جهت تسويه حساب قرارداد دوره مشاركت مدني و انعقاد قرارداد فروش اقساطي به بانك ارسال مي گردد . ( ثبت در بانك اطلاعات ) .
  ماده 6-
  اين دستورالعمل در 6 ماده و 14 تبصره تصويب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا ست ./
عنوان: دستورالعمل اجرايي پرداخت تسهيلات به مجموعه سازان طرح ويژه مسكن روستايي
  ماده 1- تعاريف :
  - مجموعه ساز : شخص حقيقي يا حقوقي مي باشد كه مطابق طرح ويژه بهسازي مسكن روستائي براي احداث 4واحد مسكوني و بيشتر تسهيلات بانكي درخواست نمايد . - شوراي هدايت معماري : شورايي متشكل از حداقل 5نفر از اساتيد صاحب نظر معماري كشور كه در بنياد مسكن مركز تشكيل مي شود . - كميته تصويب : كميته اي متشكل از معاونين بنياد مسكن استان و مدير كل بنياد استان كه صلاحيتهاي مجموعه ساز ، توجيه فني و اقتصادي پروژه ، نقشه ها را بررسي و تأئيد مي نمايد . - مشاور : مشاورين معماري و سازه كه براي تدوين ضوابط و نظارت بر عملكر طراحان محلي هر استان ( مشاور مادر يا مشاورين عالي استان ) توسط بنياد منسكن انقلاب اسلامي استان بكار گمارده مي شود .
  ماده 2- مشمولين مجموعه سازي :
  1-2- كليه افراد حقيقي يا حوقوقي كه ترجيحاً داراي كادر مجرب و با سابقه مفيد در زمينه احداث ساختمان باشند مي توانند بعنوان مجموعه ساز وارد عمل شوند . 2-2- بنياد مسكن شهرستان يا استان بر اساس ماده 2 اساسنامه بنياد نيز مي تواند بعنوان مجموعه ساز عمل نمايد . تبصره 1 : صلاحيت مجموعه ساز مي بايد توسط كميته تصويب استان براي احداث تعداد واحد مورد درخواست بررسي و تصويب مي شود . تبصره 2 : مجموعه سازاني كه مالك زمين با كاربري مسكوني باشد كه به استناد مدارك دال بر مالكيت و در قالب طرح مصوب بتواند پروانه ساختماني از مراجع صدور پروانه اخذ نمايد در اولويت خواهند بود .
  ماده 3 – مدارك مورد نياز :
  1-3- مدارك مورد نياز طي دو مرحله تكميل و بررسي خواهد شد . الف – مدارك مرحله اول 1-1-3- مدارك احراز هويت مجموعه ساز 2-1-3- اسناد و مدارك مالكيتي تبصره : برگه واگذاري زمين ، سند قولنامه اي با تأئيد شوراي اسلامي وقفي ، از مراجع ذيصلاح نيز پس از استعلام و حصول اطمينان از صحت و سقم آن معتبر است . 3-1-3- مدارك دال بر مشخص شدن كاربري مسكوني زمين 4-1-3- مدارك دال بر توانايي اجرايي و مالي ( سوابق كاري و مشخصات فني تيم اجرايي ) 5-1-3- نقشه هاي مربوط به طرح پيشنهادي 6-1-3- گزارش توجيهي پروژه مدارك مرحله اول پس از اخذ از متقاضي توسط شعبه بررسي و تأئيد مقدماتي خواهد شد و سپس جهت تصويب به كميته تصويب استان ارسال خواهد شد . تبصره : در صورت مراجعه متقاضي به مركز استان حضور نماينده شعبه در كميته تصويب الزامي است . ب – مدارك مرحله دوم 1-2-3- صورتجلسه كميته تصويب مبني بر تأئيد مدارك مرحله اول 2-2-3- آلبوم كامل نقشه هاي نهايي تبصره : آلبوم نقشه ها مي بايست توسط مشاور بررسي و تأئيد شده باشد 3-2-3- تصوير پروانه ساختماني پروژه 4-2-3- برنامه زمانبندي اجرايي پروژه 5-2-3- كليه مدارك مرحله اول
  ماده 4 – مراحل تصويب طرح هاي مجموعه سازي :
  1-4- بررسي و تصويب طرح ( شامل بررسي توجيه فني و اقتصادي ، پتانسيل موجود عرضه و تقاضا ، سوابق كاري و صلاحيت مجموعه ساز ، صحت و سقم مدارك ، بررسي انطباق طرح با طرح هادي و طرح هاي بالا دست ، بررسي قيمت تمام شده و واگذاري ، بررسي نقشه ها ) توسط كميته تصويب استان در دو مرحله ، الف – بررسي مدارك مرحله اول ، ب – تصويب نهايي صورت خواهد گرفت . 2-4- بـراي احداث مجمـوعه متمركز ، طرح هاي تا 50 واحد توسط استان و مشـاور مربوطه بررسي و تصويب ميشود و براي طرح هاي بالاي 50 واحد پس از تصويب در استان براي تصويب نهايي به شوراي هدايت معماري ارسال ميگردد تبصره 1 : در صورت تطويل زمان و دريافت پاسخ استعلامات لازم بيش از يك ماه ، بنياد استان پس از تنظيم صورت جلسه مربوطه مي تواند رأساً اقدام نمايد . تبصره 2 : فاز بندي پروژه هاي بالاي 50 واحد به پروژه هاي كوچكتر ممنوع مي باشد .
  ماده 5 – مراحل معرفي مجموعه ساز به بانك و دريافت تسهيلات :
  1-5- مجموعه ساز توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان پس از تنظيم موافقت نامه با رعايت مفاد اين دستورالعمل براي استفاده از تسهيلات ، در قالب طرح مصوب ، به شعب بانك عامل معرفي مي شود . ( فرم شماره يك تسهيلات ) 2-5- مجموعه ساز موظف است تضمين مورد قبول بانك را براي دريافت تسهيلات در دوران مشاركت مدني تأمين نمايد . 3-5- بانك مكلف است براساس معرفي مجموعه ساز توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان و به ميزان تسهيلات تعيين شده با نرخ بانكي 4 مطابق مصوبه هيأت دولت نسبت به تنظيم قرارداد مشاركت مدني با مجموعه ساز اقدام نمايد . 4-5- تعداد مراحل دريافت تسهيلات ، مطابق ماده 5 دستورالعمل اجرائي پرداخت تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستائي بر اساس پيشرفت كار و مطابق با كارشناسي بنياد ( در خصوص تعيين درصد پيشرفت فيزيكي پروژه ) ، حداكثر در 5 قسط قابل پرداخت خواهد بود .
  ماده 6 – نظارت بر اجراي عمليات :
  نظارت پروژه مجموعه سازي شامل دو بخش ، ناظر مقيم و تحت استخدام مجموعه ساز و ناظر نظام فني روستائي بشرح ذيل مي باشد . 1-6- مجموعه ساز مكلف است به تعداد لازم ناظر واجد شرايط و مورد تأئيد بنياد بصورت مقيم در كارگاه بكار گمارد . 1-6- مجموعه ساز مكلف مطابق با شرايط ذيل و به تعداد لازم با ناظرين نظام فني روستائي ( طي معرفي كتبي و اخذ مجوز از بنياد استان ) قرارداد نظارت تنظيم نمايد . 1-1-6- بازاي هر 10 واحد پراكنده يك ناظر 2-1-6- بازاي هر 25 واحد متمركز يك ناظر 3-1-6- براي مجموعه هاي بيش از 50 واحد ، بازاي هر 75 واحد مازاد بر 50 واحد يك ناظر تبصره 1 : بنياد استان موظف است با توجه به ظرفيت و توتن ناظرين فني استان و شرايط فوق مجوز لازم را صادر فرمايد . تبصره 2 : يك ناظر بطور همزمان فقط در يك پروژه مجموعه سازي مي تواند نظارت داشته باشد و در موارد خاص بنياد استان مي تواند با كسب مجوز از دفتر مركزي اقدام نمايد . تبصره 3 : در مورد پروژه هايي كه بنياد استان يا شعب بنياد بعنوان مجموعه ساز عمل نمايند ، معرفي ناظر مقيم كارگاه به تعداد مورد نياز و تعيين ناظر شعبه و ناظر عالي استان با نظر و تأئيد معاون بازسازي استان كافي مي باشد .
  ماده 7 – شرايط واگذاري و فروش اقساطي :
  با توجه به اينكه متقاضيان دريافت واحد مجموعه ساز با يك درصد سود كمتر نسبت به متقاضيان انفرادي در فروش اقساطي با بانك عقد قرارداد خواهند نمود لذا مجموعه ساز مي بايد پس از اخذ پايان كار از مراجع ذيربط ، به شرح ذيل نسبت به واگذاري واحدها اقدام نمايد . 1-7- اعلام متقاضيان واجد شرايط و معرفي به بنياد مسكن شهرستان مربوطه جهت معرفي به بانك تبصره 1 : متقاضيان بومي هر روستا در واگذاري واحدها در اولويت مي باشند . پس از اعلام و اطلاع رساني در صورتي كه براي تمامي واحدها متقاضي بومي مراجعه ننمايند با تأئيد بنياد مسكن شهرستان مجموعه ساز مجاز به واگذاري واحد به افراد واجد شرايط غير بومي نيز مي باشد . تبصره 2 : بانك عامل مكلف است نسبت به عقد قرارداد فروش اقساطي با متقاضيان معرفي شده در سقف تسهيلات انفرادي با اخذ تضمين ( سفته زنجيره اي يا سند مالكيت ) اقدام نمايد .
  ماده 8 - نحوه پيش فروش :
  مجموعه ساز مي بايد با رعايت قانون حمايت از پيش خريداران و قوانين جاري مربوطه ، آئين نامه اجرائي و دستورالعمل آن نسبت به پيش فروش واحدها اقدام نمايد .
  ماده 9 - زمان مشاركت مدني و فروش اقساطي :
  مدت زمان مشاركت مدني حداكثر 18 ماه و فروش اقساطي 126 ماه تعيين مي گردد . تبصره 1 : مدت مشاركت مدني تا مدت 6 ماه قابل تمديد مي باشد . در هر حال نبايد سقف زمان مشاركت مدني و فروش اقساطي از 144 ماه تجاوز نمايد . تبصره 2 : در صورتيكه مجموعه ساز به هر دليل پس از دريافت بخشي از تهسيلات كار را متوقف و از ادامه كار منصرف شود يا به دليل عدم رعايت مشخصات فني و ضوابط پيش بيني شده ، كارگاه تعطيل شود ، بانك عامل مجاز است با هماهنگي بنياد مسكن و تأئيد كميته تصويب استان مبالغ دريافتي را همراه با سود دوران مشاركت و خسارات احتمالي از محل تضمين مربوطه اخذ و قرارداد مشاركت مدني را فسخ نموده و اعتبارات دريافتي را به سقف تسهيلات تعهد نشده اضافه نمايد .
  ماده 10 –
  اين دستورالعمل در 10 ماده و 14 تبصره تنظيم كه پس از ابلاغ توسط رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي مورد عمل در بانك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي استانها خواهد بود .
عنوان: دستورالعمل نحوه تأسيس و فعاليت دفاتر خدمات فني و مهندسي
  توضيحات
  1. شناسائي و معرفي گروهاي داراي صلاحيت جهت تأسيس دفاتر خدمات مهندسي و با در نظر گرفتن سهميه مصوب شعب ، پراكندگي روستاها ، فواصل مناسب جهت ارائه خدمات و ... توسط شعب بنياد انجام خواهد شد . 2. بنياد استان پس از بررسي شرايط متقاضيان تأسيس دفاتر مجوز فعاليت موقت 3ماهه صادر خواهد نمود . 3. تعيين سهميه هر يك از دفاتر و همچنين معرفي متقاضيان تهيه نقشه بر اساس ظرفيت مجاز و توان فني پرسنل فعال دفاتر توسط شعب بنياد انجام خواهد شد . 4. بر اساس بازديد هاي ماهيانه كه توسط بنياد استان و مشاور مادر انجام خواهد شد به صورت موردي تهيه شده مورد بررسي قرار گرفته و در صورتيكه در چهارچوب احكام و ضوابط ارائه شده توسط مشاور مادر و منشور طرح ويژه انجام شده باشد ، مجوز ادامه فعاليت صادر و در غير اين صورت مجوز مربوطه لغو خواهد شد . 5. دفاتر موظف خواهند بود . 5 از كل مبلغ حق الزحمه دريافتي را به صورت ماهيانه بابت هزينه هاي مستقيم مديريتي و نظارتي به بنياد پرداخت نمايند . شرايط تأسيس و فعاليت دفاتر : - تأسيس دفاتر خدمات فني و مهندسي با حضور حداقل يك مهندس معمار و يك مهندس محاسب ميسر خواهد بود . ( مهندسين داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي در اولويت اول مي باشند ) - معرفي يك مكان مشخص در سطح منطقه تحت پوشش دفتر جهت ارائه خدمات با حداقل فاصله دسترسي براي مراجعه متقاضيان . - تعهد به حضور در دفاتر مربوطه در ساعات اداري ( به صورت تمام وقت ) - تعهد مسئولين دفاتر به اجراي كامل مفاد تفاهم نامه تأسيس دفاتر خدمات فني و مهندسي .
عنوان: دستورالعمل نحوه تهيه، بررسي و تصويب طرحهاي
  توضيحات
  شماره و تاريخ ابلاغ : 12645/1/02 - 22/4/84 مديركل محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان سلام عليكم در اجراي تفاهمنامه مورخ 28/8/1383 اين بنياد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور در خصوص بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي، مجموعه‌ايي شامل موارد ذيل : 1 – ضوابط شناخت و انتخاب بافتهاي با ارزش روستايي 2 – شرح خدمات تهيه طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي «مرحله اول» 3 – شرح خدمات تهيه طرح بهسازي (حفظ و احياء) بافت با ارزش روستايي «مرحله دوم». 4 – دستورالعمل نحوه بررسي و تصويب طرحهاي بهسازي بافت با ارزش روستايي كه براساس اقدامات كارشناسي تدوين شده، و در تاريخ 15/4/84 به تاييد معاونت محترم رئيس‌جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رياست محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسيده است، ابلاغ مي‌گردد. شايسته است مقرر فرماييد ضمن رعايت كامل و دقيق مفاد مجموعه مزبور در انتخاب بافتهاي با ارزش روستايي، و تهيه، بررسي و تصويب طرحهاي بهسازي بافتهاي با ارزش روستايي، بر حُسن انجام آن نظارت مؤثر معمول نمايند. محمدرضا شاملو معاون عمران روستايي دستورالعمل نحوه تهيه، بررسي و تصويب طرحهاي بهسازي بافت با ارزش روستايي
بخش اول : تعاريف و كليات
  ماده 1 )
  در اين‌دستورالعمل منظور از اصطلاحات و واژه‌هاي زير معاني كامل و مشروح آنها به شرح ذيل مي باشد: الف - بنياد : بنياد مسكن انقلاب اسلامي ب - بنياد استان : بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان ج - ميراث فرهنگي : سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور د - سازمان مديريت : سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ها - دفتر فني : دفتر امور فني و تهيه طرحها و - دفتر برنامه‌ريزي : دفتر برنامه‌ريزي و هماهنگي طرحها ز - دفتر نظارت : دفترنظارت و ارزيابي امور عمراني ح - طرح بهسازي : طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي
  ماده 2 )
  تعريف طرح : طرح بهسازي بافت با ارزش روستايي طرحي است كه تلاش دارد با شناسايي و ارتقاء فضاهاي با ارزش روستايي، هدف توسعه كالبدي، توسعه‌كالبدي - فضايي روستا را از طريق حفاظت و احياء ويژگيهاي فرهنگي، تاريخي و معماري آن به شيوه‌اي مناسب و بهينه پيگيري نمايد.
بخش دوم : كارگروه‌ بررسي و تصويب طرحهاي بهسازي و وظايف آن
  ماده 3 )
  به‌منظوربررسي و تصويب طرحهاي بهسازي كارگروهي با عضويت نمايندگان سازمان مديريت، ميراث فرهنگي ، بنياد و 3 نفر از افراد خبره و آگاه در زمينه معماري، شهرسازي و عمران تشكيل (ترجيحا اساتيد دانشگاه) مي گردد. تبصره ) انتخاب 2 نفر افراد خبره و آگاه موضوع ماده 3 فوق‌الذكر، با انتخاب و تصويب نمايندگان دو دستگاه موضوع تفاهم‌نامه مورخ 28/8/83 بنياد و ميراث فرهنگي انجام خواهد پذيرفت.
  ماده 4 )
  وظايف كارگروه مذكور به شرح ذيل مي باشد: الف- بررسي و تصويب پيشنهادات واصله در زمينه انتخاب روستاها براي تهيه طرحهاي بهسازي. ب - بررسي و تصويب مراحل اول و دوم طرحهاي بهسازي ج - تعيين اولويتهاي اجرايي طرحهاي بهسازي د - بررسي و تصويب ضوابط تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي هر- دريافت و بررسي نقطه نظرات كمتيه فني طرحهاي بهسازي در خصوص دستور جلسات كارگروه. و - بنياد وسازمان ميراث فرهنگي هر يك قبلا پيشنهادات خود را در كارگروههاي تخصصي سازمان خود مطرح و پس از كسب نظر دستگاه ذيربط پيشنهادات رابه كارگروه اصلي جهت بررسي نهايي پيشنهاد خواهند نمود.
  ماده 5 )
  دبيرخانه كارگروه مذكور در دفتر فني بنياد مسكن تشكيل و مديركل دفتر فني به عنوان دبير جلسات كارگروه تعيين مي گردد.
 ماده 6 )
  جلسات كارگروه با حضور سه پنجم اعضا رسميت يافته و تصميمات جلسه با سه موافق اعضاء نافذ خواهد بود.
  ماده 7 )
  رياست جلسات كارگروه با معاون عمران روستايي بنياد و در غياب ايشان مديركل دفتر فني بنياد ميباشد.
  ماده 8 )
  از مديران كل دفاتر برنامه‌ريزي و نظارت بنياد و نيز حسب مورد مديركل بنياد استان‌مربوطه (يانماينده ايشان‌ومديركل ميراث فرهنگي استان (يا نماينده ايشان) جهت شركت در جلسات كارگروه (بدون حق راي) دعوت بعمل خواهد آمد.
  ماده 9 )
  دبير جلسات كارگروه موظف است حداقل 5 روز قبل از برگزاري جلسه، زمان برگزاري و دستور جلسه به همراه اسناد و مدارك مربوطه را به اعضاء كارگروه ابلاغ نمايد.
  ماده 10 )
  گزارشات، نقشه‌ها و ساير اسناد طرحها پس از تصويب نهايي به امضاء اعضاء كارگروه رسيده و از سوي معاون عمران روستايي بنياد به مراجع ذيربط ابلاغ مي‌گردد.
  ماده 11 )
  زمان مقرر براي بررسي و تصويب هر يك از طرحهاي بهسازي موضوع دستور جلسات كارگروه حداكثر 3 جلسه مي باشد.
بخش سوم : كميته فني طرحهاي بهسازي و وظايف آن
  ماده 12 )
  بمنظور نظارت بر حُسن انجام مطالعات و تهيه اسناد و مدارك طرحهاي بهسازي و بررسي‌كارشناسي طرحها، كميته فني طرحهاي بهسازي با عضويت مديران كل دفاتر فني، برنامه‌ريزي، نظارت بنياد و مديركل بنياد مسكن استان ذيربط يا نمايندگان آنها و نماينده حوزه معاونت حفظ و احياء سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور (نماينده اداره كل ميراث فرهنگي استان ذيربط) تشكيل ميگردد.
  ماده 13‌)
  وظايف كميته فني طرحهاي بهسازي به شرح ذيل مي باشد: الف - انجام بررسيهاي لازم به منظور شناسايي روستاهاي داراي بافت با ارزش از طريق هماهنگي با بنياد استانها و سازمانهاي ذيربط و پيشنهاد آنها به كارگروه جهت تصويب. ب- تشكيل جلسات كارشناسي جهت بررسي طرحهاي بهسازي و تصويب آنها در كميته فني و پيشنهاد به كارگروه. ج - بررسي رعايت شرح خدمات و مفاد قرارداد از سوي مشاوران ذيربط در تهيه طرحها. د - بررسي طرحهايي ارايه شده از سوي مشاوران و اظهار نظر كارشناسي در مورد اجرايي بودن آنها. ها - تدوين ضوابط تهيه طرحهاي بهسازي و پيشنهاد به كارگروه جهت تصويب. و - پيشنهاد اولويتهاي اجرايي طرحهاي بهسازي به كارگروه. ز - نظارت به روند كلي پيشرفت فيزيكي تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي و ارايه پيشنهادات لازم جهت رفع مشكلات موجود در اين زمينه به معاونت عمران روستايي.
  ماده 14 )
  جلسات كميته فني با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات جلسه نيز با راي دو سوم اعضاء نافذ خواهد بود.
 ماده 15 )
  دبير جلسات كميته فني موظف است حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسه، زمان برگزاري و دستور جلسه به همراه اسناد و مدارك مربوطه را براي اعضاء كميته فني ارسال نمايد.
  ماده 16 )
  ترتيب برگزاري جلسات كميته فني بايد به نحوي برنامه‌ريزي گردد كه تا زمان برگزاري جلسه بررسي و تصويب طرح در كميته، وضعيت پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحهاي بهسازي با حضور مهندس مشاور طرح و ضمن ارايه كليه مدارك و نقشه‌هاي تهيه شده حداقل هر ماه يك بار در كميته فني بررسي گردد.
  ماده 17 )
  از مهندس مشاور تهيه كننده طرح حسب مورد جهت شركت در جلسات كميته فني دعوت بعمل خواهد آمد.
  ماده 18 )
  زمان مقرر براي بررسي و تصويب طرحهاي بهسازي موضوع دستور جلسات كميته فني حداكثر 3 جلسه مي باشد.
  ماده 19 )
  دبير كميته موظف است پيش از برگزاري جلسه، نقطه‌نظرات دفاتر نظارت و برنامه‌ريزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان را در خصوص دستور جلسات كميته اخذ نمايد.
  ماده 20 )
  دفترفني‌موظف است پيش از برگزاري جلسه كميته فني، بررسيهاي كارشناسي را درخصوص طرحهاي بهسازي (باتوجه به مفاد ماده 20‌ فوق‌الذكر) به انجام رسانده و در صورت وجود اشكالات و نواقص اساسي، طرح را جهت انجام اصلاحات‌لازم به‌مهندس‌مشاورطرح‌عودت‌دهد. دراين‌صورت برگزاري جلسه كميته‌فني پس‌از انجام اصلاحات مورد نظر و تاييد دفتر فني انجام خواهد شد.
  ماده 21 )
  دبير جلسه كميته فني مدير كل دفتر فني بنياد مي‌باشد، حضور دبير كميته فني در كليه جلسات كميته الزامي است و در غياب ايشان جلسات فاقد رسميت مي‌باشد. اين دستورالعمل در 21 ماده و يك تبصره در تاريخ 15/8/84 به تصويب معاون رياست جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي باشد.

محمد سعيدي كيا رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي